Przetargi.pl
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Postępowanie numer WEiTI/44/ZP/2016/1030.

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234 51 01 , fax. 0-22 234 58 97
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19 15/19
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 234 51 01, fax. 0-22 234 58 97
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Postępowanie numer WEiTI/44/ZP/2016/1030.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli wskazana w poszczególnych częściach: Cześć I: stół 10 szt., szafa - 1 szt. Cześć II: Krzesła - 21 szt., biurka 34 szt. Cześć III: Krzesła składane - 35 szt. Cześć IV: Regał przeznaczony do archiwum - łącznie 13 sztuk. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. Szczegółowe określenie zakresu oraz pełny opis techniczny dla przedmiotu zamówienia zawarte jest w niniejszym SIWZ w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Część 1: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 pokój nr 138. Część 2: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 pokój nr 011. Część 3: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 pokój nr 20. Część 4: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 pokój nr 133A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach