Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane części: Część 1 - Meble do pomieszczeń podchorążych, Domu Studenckiego oraz sal dydaktycznych Część 2 - Łóżka piętrowe i materace do pomieszczeń podchorążych

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5617624 , fax. 022 8330724
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  ul. Słowackiego 52/54 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5617624, fax. 022 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane części: Część 1 - Meble do pomieszczeń podchorążych, Domu Studenckiego oraz sal dydaktycznych Część 2 - Łóżka piętrowe i materace do pomieszczeń podchorążych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem, z dopuszczeniem składania ofert częściowych na wybrane części: Część 1 - Meble do pomieszczeń podchorążych, Domu Studenckiego oraz sal dydaktycznych Część 2 - Łóżka piętrowe i materace do pomieszczeń podchorążych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 3900,00 zł brutto (słownie: trzy tysiąc dziewięćset złotych). Część 2 - 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, na rachunek bankowy nr 19 1600 1374 1845 2512 5000 0026 w BGŻ BNP PARIBAS - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale (umieścić w osobnym opakowaniu z dopiskiem: Wadium do PN 14/16 na Część - ) w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 102. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 12.07.2016r., do godz. 1000, tj. przed upływem terminu składania ofert, co musi zostać udokumentowane stosownym załącznikiem do oferty, np. kserokopia przelewu lub gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy dla zachowania terminu należy uwzględnić czasokres przepływu środków pomiędzy bankami. W w/.w terminie wpłata powinna być odnotowana na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4. zostanie uznane za wniesione po terminie i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Dyspozycja w zakresie zwrotu lub zatrzymania wadium określona została w art. 46 Ustawy Pzp. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ dostępna będzie na stronie www.bip.sgsp.edu.pl zakładka: zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach