Przetargi.pl
Aranżacja i wyposażenie zespołu pomieszczeń Sądu Polubownego i Centrum Mediacji w budynku biurowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedzia 6 e w Warszawie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 262 57 77 , fax. 22 262 52 74; 262 52 70
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-030 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 262 57 77, fax. 22 262 52 74; 262 52 70
  REGON: 14067464900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aranżacja i wyposażenie zespołu pomieszczeń Sądu Polubownego i Centrum Mediacji w budynku biurowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedzia 6 e w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Umowy jest aranżacja i wyposażenie zespołu pomieszczeń Sądu Polubownego Centrum Mediacji zlokalizowanych na trzecim piętrze wschodniego skrzydła budynku biurowego UKNF przy ul. Niedźwiedziej 6e w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach: 1) Etap I obejmuje: Aranżacje, dostawę i montaż stałych elementów wyposażenia tzn. mebli i elementów wystroju wbudowanych, opraw oświetleniowych, drobnego osprzętu elektrycznego, obudowy grzejników i pionów c.o. wraz z odpowietrznikami, montaż obudowy ścian płytami MDF montaż rolet zacieniających, wykonanie drobnych przeróbek elektrycznych, montażem logo, tabliczek informacyjnych, wyposażenia szatni, renowacji skrzydeł drzwi, prac malarskich. Dostawę i instalację oraz montaż elementów wyposażenia AV wraz z podłączeniem do zasilania. 2) Etap II obejmuje: Dostawę ruchomych elementów wyposażenia (mebli) tzn.: stół okrągły (dwa rozmiary) 3 sztuki, biurka 3 sztuki, kontenery z szufladami w zestawie z biurkiem 3 sztuki, panel frontowy do biurek 3 sztuki, stoły konferencyjne prostokątne (dwa rozmiary) 3 sztuki, zestawy szafek wraz z blatami łącznie 9 sztuk, krzesła konferencyjne na płozach 42 sztuki, krzesła na kółkach 3 sztuki, sofa 1 sztuka, stolik przy sofie 1 sztuka. 2. Świadczenie gwarancji dla robót budowlanych i sprzętu oraz mebli realizowana zgodnie z ofertą Wykonawcy przez okres minimalnie 24, a maksymalnie 60 miesięcy (dla robót budowlanych i sprzętu, które objęte są Etapem I) i okres minimalnie 24, a maksymalnie 60 miesięcy (dla mebli, które objęte są Etapem II) od dnia podpisania protokołu odbioru danego etapu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 2, 3 i 4 do SIWZ. UWAGI: 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, tj.: Projekt aranżacji i wyposażenia zespołu pomieszczeń Sądu Polubownego Centrum Mediacji w budynku biurowym UKNF przy ul. Niedźwiedziej 6e w Warszawie, specyfikacja wyrobów i materiałów, przedmiar. 2. Roboty Wykonawca zobowiązany jest realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z projektem i warunkami technicznymi. 3. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Zamawiający informuje, iż ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Jeżeli w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć, że każdorazowo wskazanie takie uzupełnia się o wyrazy lub równoważny. Wskazane znaki towarowe, patenty czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i zostały użyte jedynie przykładowo - co oznacza, że Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny, tj. o nie gorszych parametrach aniżeli wskazanemu specyfikacji technicznej. W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w złożonej ofercie. Za produkt równoważny Zamawiający uważać będzie każdy produkt posiadający parametry nie gorsze niż wskazane w specyfikacji technicznej. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Miejsce: ul. Niedźwiedzia 6e, Warszawa 5.Termin realizacji: 5.1. Etap I -Wykonawca zrealizuje prace określone w Rozdziale II. Elementy wbudowane, prace remontowe aranżacyjne i wyposażenia opisu przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 5.2. Etap II - Wykonawca zrealizuje prace określone w Rozdziale III. Elementy wyposażenia ruchomego opisu przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ w terminie do 100dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 6. Zamawiający oświadcza, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców w następujących terminie: 02/08/2016 r. o godz. 13:00. ul. Niedźwiedzia 6 E w Warszawie. Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: zamówienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem wizji lokalnej. Miejscem zbiórki Wykonawców będzie: portiernia w budynku przy ul. Niedźwiedzia 6 E w Warszawie. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wartość wymaganego wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100). 2. Forma: Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Termin, miejsce wniesienia wadium: 3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 - nr konta: 43 1130 1062 0000 0576 4220 0001. W takiej sytuacji Wykonawca, w celu informacyjnym, wraz z ofertą winien przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu (wpłaty wadium). 3.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji, poręczenia. Oryginał gwarancji poręczenia powinien być załączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z Ustawą. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Oprócz oryginału dokumentu Wykonawca winien przedłożyć kopię gwarancji poręczenia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w celu umożliwienie Zamawiającemu zwrotu oryginału dokumentu, w terminach wynikających z ustawy Pzp. Jeśli gwarancja poręczenie zostaną przedłożone w języku innym, niż polski Zamawiający wymaga przedłożenia ze strony Wykonawcy tłumaczenia takiego dokumentu na język polski. 3.5. Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności: WADIUM - Aranżację i wyposażenie zespołu pomieszczeń Sądu Polubownego i Centrum Mediacji w budynku biurowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedzia 6 e w Warszawie. 3.6. Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel gwarant w każdym z przypadków, dla których ustawa Pzp przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. 3.7. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do składania ofert. Okres związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także niewniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4 Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeśli było wymagane. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5 Utrata wadium przez Wykonawców: Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin świadczenia gwarancji Etapu I
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.knf.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach