Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych pomieszczeń sanitarnych

Zespół Szkół im. M. Konarskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8386061 , fax. 22 8387578
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. M. Konarskiego
  ul. Okopowa 55a 55a
  01-043 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8386061, fax. 22 8387578
  REGON: 00018903200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.konar.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka oświaty

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych pomieszczeń sanitarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonaniu zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego wykonawcom zakwalifikowanym do udziału w przetargu, w szczególności: Robót remontowych węzłów sanitarnych w budynku Szkoły; Zakres prac obejmuje 3 kondygnacje budynku po 2 węzły na kondygnacji oraz dodatkowy węzeł sanitarny dla nauczycieli na kondygnacji +2. Celem remontu jest dostosowanie węzłów sanitarnych do obwiązujących wymogów jakie powinny spełniać sanitariaty w budynkach oświatowych. Zakres prac rozbiórkowych będzie polegał na demontażu istniejącej armatury, ceramiki, okładzin ściennych, częściowym skuciu tynków, demontażu ścinek działowych, demontażu drzwi do kabin i drzwi wejściowych do węzłów sanitarnych, demontaże starych elementów instalacyjnych i armatury. Przystosowanie otworów drzwiowych do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto w zakresie zamówienia będzie uzupełnienie skutych tynków, zastosowanie okładziny ceramicznej (obecnie ściany i posadzki są pokryte okładziną ceramiczną częściowo odspojoną a ściany z widocznymi zaciekami i zawilgoceniami tynków powstałych na skutek niewłaściwej wymiany powietrza). Zakres robót budowlanych obejmuje montaż zabudów w systemie G/K, montaż systemowych elementów kabin kabin ustępowych. Ponadto montaż ścianek działowych w celu wydzielenia kabin, montaż armatury, montaż luster, montaż okładzin ściennych, malowanie farbami odpornymi na zmywanie i szorowanie. Przewiduje się zastosowanie okładziny z płytek ceramicznych (płytki - gat. I), Kl. ścieralności: min. IV, Odporność na zarysowania: min.5 w skali Mosha, Antypoślizgowość: min R10 ( płytki podłogowe gresowe), odporność na zaplamienie i środki chemiczne. Instalacje W związku z remontem pomieszczeń sanitariatów przewiduje się: Wymianę pionów kanalizacyjnych z podejściami, wykonanie pionów instalacji wody i podejść do muszli ustępowych pisuarów i umywalek. Przewiduje się zastosowanie białego montażu w systemie podtynkowym zarówno muszle wc, umywalki, pisuary. Instalacje elektryczne w obszarach węzłów sanitarnych przewiduje się wymianę instalacji oświetlenia i siły od pkt odbioru do tablicy rozdzielczej piętrowej. Ilość pkt oświetleniowych oraz gniazd będzie zwiększona w stosunku do istniejącej. Zakłada się również montaż nowych lamp oświetleniowych i osprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.000,00 zł. (wadium będzie wymagane od wykonawców zakwalifikowanych do udziału w przetargu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach