Przetargi.pl
ADAPTACJA POWIERZCHNI FRAGMENTU PIWNIC I PARTERU NA POTRZEBY MUZEUM

Muzeum Powstania Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5397950 , fax. 022 5397924
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Powstania Warszawskiego
  ul. Grzybowska 79 79
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5397950, fax. 022 5397924
  REGON: 01576022200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1944.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA POWIERZCHNI FRAGMENTU PIWNIC I PARTERU NA POTRZEBY MUZEUM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i aranżacja piwnic Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie na Muzeum Żołnierzy Wyklętych, na podstawie projektów wykonawczych pn. Adaptacja powierzchni fragmentu piwnic i parteru na potrzeby muzeum. Zakres prac obejmuje roboty budowlane tj. prace rozbiórkowe, prace remontowe, demontaże oraz przebudowy instalacji sanitarnych wewnętrznych jak również instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1944.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach