Przetargi.pl
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie naprawy i ocieplenia fundamentów, przebudowy odpływu wody z rur spustowych, wymiany opaski wokół budynku nr 113 położonego w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego

Gmina Miasto Marki-Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, ul. Lisa Kuli 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7813373 , fax. 022 7811101
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki-Zakład Usług Komunalnych
  ul. Lisa Kuli 3 3
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7813373, fax. 022 7811101
  REGON: 14123709800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie naprawy i ocieplenia fundamentów, przebudowy odpływu wody z rur spustowych, wymiany opaski wokół budynku nr 113 położonego w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie naprawy i ocieplenia fundamentów, przebudowy odpływu wody z rur spustowych, wymiany opaski wokół budynku nr 113 położonego w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego. Zakres robót budowlanych: 1. Klatki schodowe -przeróbka progów w wejściach do klatek schodowych, na podstawie uzgodnień w ramach nadzoru autorskiego. 2. Fundamenty. -osuszanie fundamentów i ścian fundamentowych, -czyszczenie, naprawy i uzupełnienia zniszczonych obszarów konstrukcji murów, -tynkowanie i wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej, 3. Opaska, chodniki -wymiana opaski przy budynku po stronie płd.-wsch. -wykonanie uszczelnienia podłoża po stronie północnej, -wymiana chodnika przy wejściach do budynku, -zmiana ukształtowania terenu na dziedzińcu, 4. Instalacja deszczowa -wykonanie koryt odwodnienia liniowego w poziomie chodnika - odprowadzenie wody opadowej poza obszar fundamentów do studzienki znajdującej się na terenie dziedzińca. -wykonanie kanalizacji przyłącza do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach