Przetargi.pl
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/45/16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 818 67 41 , fax. 22 818 67 41
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  ul. Jagiellońska 23 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 818 67 41, fax. 22 818 67 41
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/45/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części) w podziale na: Część I - lokal przy ul. Jagiellońskiej 9 m 14 w Warszawie; Część II - lokal przy ul. Okrzei 22 m 3/4 w Warszawie; Część III - lokal przy ul. Siedleckiej 34 m 42 w Warszawie; Część IV- lokal przy ul. Stalowej 15 m 3 w Warszawie; Część V - lokal przy ul. Szwedzkiej 17 m 14 w Warszawie; Część VI - lokal przy ul. Szwedzkiej 17 m 32 w Warszawie; Część VII - lokal przy ul. Środkowej 21 m 23 w Warszawie; Część VIII - lokal przy ul. Targowej 36 m 17 w Warszawie; Część IX - lokal przy ul. Wołomińskiej 11 m 21 w Warszawie; Część X - lokal przy ul. Ząbkowskiej 39A m 17 w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) - Część I - lokal przy ul. Jagiellońskiej 9 m 14; Część II - lokal przy ul. Okrzei 22 m 3/4; Część III - lokal przy ul. Siedleckiej 34 m 42; Część IV- lokal przy ul. Stalowej 15 m 3; Część V - lokal przy ul. Szwedzkiej 17 m 14; Część VI - lokal przy ul. Szwedzkiej 17 m 32; Część VII - lokal przy ul. Środkowej 21 m 23; Część VIII - lokal przy ul. Targowej 36 m 17; Część IX - lokal przy ul. Wołomińskiej 11 m 21; Część X - lokal przy ul. Ząbkowskiej 39A m 17 w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektach umowy i siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: w kwocie ogółem 7 960,00 zł słownie: siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych - w tym: część I - 630,00 zł słownie: sześćset trzydzieści złotych; część II - 970,00 zł słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych; część III - 370,00 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych; część IV - 1 430,00 zł słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych; część V - 800,00 zł słownie: osiemset złotych; część VI - 500,00 zł słownie: pięćset złotych; część VII - 740,00 zł słownie: siedemset czterdzieści złotych; część VIII - 820,00 zł słownie: osiemset dwadzieścia złotych, część IX - 1 050,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych; część X - 650,00 zł słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach