Przetargi.pl
Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 536 60 00 , fax. 22 536 60 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
  ul. Świętojerska 9 9
  00-236 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 536 60 00, fax. 22 536 60 01
  REGON: 14263916600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrum.mscdn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie to będzie realizowane w 2 odrębnych częściach, dlatego ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH: CZĘŚĆ 1. Modernizacja - ocieplenie stropodachu. CZĘŚĆ 2. Modernizacja - wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść (do upływu terminu składania ofert) wadium w wysokości:1) dla Cz. I bez wadium; 2) dla Cz. II 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100). 2. Wadium można wnieść w 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, z późń.zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 79 1020 1026 0000 1702 0238 6530 prowadzony w PKO BP z adnotacją: Wadium zamówienie nr MSCDN.ZP.26.49.2016, Cz. 2. Zwrotu dokonać na konto nr:. Kopię dowodu wpłaty załączyć do oferty. 4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie (godzina) składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 13. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mscdn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach