Przetargi.pl
Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10 10
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 01327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorakalwaria.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowęlub zaświadczenia Starosty Piaseczyńskiego o braku sprzeciwu dla zadania pn.: Budowa drogi w Budkach Moczydłowskich. Planowana budowa drogi przebiegać będzie na odcinku na odcinku o dł. ok. 250 m, od drogi krajowej nr 79 do końca działki nr ew.19 w miejscowości Moczydłów, gm. Góra Kalwaria. W ramach zadania Zamawiający oczekuje zaprojektowania m.in.: - jezdni o szerokości 6,0 m z jednostronnym spadkiem - chodnika szer. 1,5 m usytuowanego z lewej strony jezdni - odwodnienia ulicy do rowu odwadniającego usytuowanego z prawej strony jezdni oraz uzyskania zgód właścicieli nieruchomości, po których przebiegać będzie projektowana droga, na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych. Zamawiający dysponuje poglądowym planem sytuacyjnym (załącznik nr 1) oraz mapą ze wstępnym planem podziału terenu (załącznik nr 2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorakalwaria.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach