Przetargi.pl
Budowa placu zabaw w miejscowości Solec - III etap

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10 10
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 01327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorakalwaria.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw w miejscowości Solec - III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie III ETAPU Rozbudowy placu zabaw w miejscowości Solec, gm. Góra Kalwaria, działka nr ew. 107/24. Zamówienie obejmuje: - wykonanie projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji - złożenie zgłoszenia budowy (robót budowlanych) - przyjętego bez sprzeciwu - wykonanie robót na podstawie opracowanego projektu - wymianę oświetlenia boisk z lamp ulicznych na system naświetlaczy Led o mocy minimum 150 W o szerokim kącie świecenia; zakup i montaż 4 naświetlaczy wraz z systemem zarządzania oświetleniem boisk w celu zmniejszenia zużycia prądu (skrzynka do włączania/wyłączania) - dostawę i montaż ławek przenośnych z oparciem i podłokietnikami - 5 szt. - dostawę i montaż stojaka na rowery (6 stanowiskowego) - 1 szt.,0 - dostawę i montaż koszy na śmieci - 2 szt. - dostawę i montaż altany drewnianej ogrodowej o wym. 3,0 m x 4,0 m - 1 szt. Po zamontowaniu elementów Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej inwentaryzacje geodezyjną wykonanych urządzeń, atesty i certyfikaty na wyżej wymieniony sprzęt sportowy z zapisem, że zostały one zamontowane na placu zabaw w miejscowości Solec.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oferowany okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorakalwaria.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach