Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic objętych odpowiednio zadaniami: Zad. nr 1- przebudowa ul. Waryńskiego w miejsc. Nowe Grocholice , Zad. nr 2 - przebudowa ul. Lecha we wsi Rybie, Zad. nr 3 - przebudowa ul. Dolnej we wsi Raszyn 01/Nowe Grocholice, Zad. nr 4 - przebudowa ul. Stawowej we wsi Nowe Grocholice, Zad. nr 5 - przebudowa ulicy Piastowskiej we wsi Raszyn 01/Nowe Grocholice, Zad. nr 6 - przebudowa ul. Nadrzecznej we wsi Raszyn 02, Zad. nr 7 - przebudowa ul. Olszowej we wsi Rybie, Zad. nr 8 - przebudowa ul. Zacisze we wsi Raszyn 01.

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7017770 , fax. 022 7017778
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna 2a 2a
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7017770, fax. 022 7017778
  REGON: 00054663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic objętych odpowiednio zadaniami: Zad. nr 1- przebudowa ul. Waryńskiego w miejsc. Nowe Grocholice , Zad. nr 2 - przebudowa ul. Lecha we wsi Rybie, Zad. nr 3 - przebudowa ul. Dolnej we wsi Raszyn 01/Nowe Grocholice, Zad. nr 4 - przebudowa ul. Stawowej we wsi Nowe Grocholice, Zad. nr 5 - przebudowa ulicy Piastowskiej we wsi Raszyn 01/Nowe Grocholice, Zad. nr 6 - przebudowa ul. Nadrzecznej we wsi Raszyn 02, Zad. nr 7 - przebudowa ul. Olszowej we wsi Rybie, Zad. nr 8 - przebudowa ul. Zacisze we wsi Raszyn 01.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z niżej wymienionych ulic objętych odpowiednio zadaniami: Zadanie nr 1- przebudowa ulicy Waryńskiego (na odcinku od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice, gm. Raszyn, dł.ok 330 m Zadanie nr 2 - przebudowa ulicy Lecha w miejscowości Rybie, gm. Raszyn, dł 353 m, Zadanie nr 3 - przebudowa ulicy Dolnej w miejscowości Raszyn 01/Nowe Grocholice, gm. Raszyn, dł ok. 575 m, Zadanie nr 4- przebudowa ulicy Stawowej w miejscowości Nowe Grocholice, gm. Raszyn, dł 375 m (w tym 2 sięgacze po ok. 85 m: ul. Dzika i sięgacz bez nazwy), Zadanie nr 5 - przebudowa ulicy Piastowskiej w miejscowości Raszyn 01/Nowe Grocholice, gm. Raszyn, dł. ok. 149 m, Zadanie nr 6 - przebudowa ul. Nadrzecznej w miejscowości Raszyn 02 , gm. Raszyn dł. ok. 230 m ( w tym sięgacz dł .40 m) Zadanie nr 7 - przebudowa ul. Olszowej (na odcinku od ul. Wesołej do ul. 19. Kwietnia) w miejscowości Rybie, gm. Raszyn, dł. ok. 620 m. Zadanie nr 8 - przebudowa ul. Zacisze (na odcinku od ul. Niskiej do ul. Godebskiego) w miejscowości Raszyn 01, gm. Raszyn, dł. ok. 340 m, wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów oraz uzyskanych zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem. Dokumentację projektową należy wykonać w następującym zakresie: - robót drogowych, - robót odwodnieniowych, - robót wodno - kanalizacyjnych, - robót elektrycznych i teletechnicznych, Szczegółowy zakres prac projektowych składających się na przedmiot zamówienia, określają załączniki nr A, do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), Zadanie nr 2 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), Zadanie nr 3 - 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), Zadanie nr 4 - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), Zadanie nr 7 - 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), Zadanie nr 8 - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.raszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach