Przetargi.pl
Modernizacja Ratusza

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10 10
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 01327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorakalwaria.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Ratusza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Modernizacja Ratusza przy ul. Ratuszowej 1 w Górze Kalwarii, gm. Góra Kalwaria, dz. 98/1. Planowane roboty budowlano-remontowe budynku polegać będą min. na: wymianie stolarki okiennej w całym budynku remoncie elewacji wymianie obróbek blacharskich wykonaniu wentylacji mechanicznej w całym budynku wykonaniu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni wymianie oraz wykonaniu dodatkowej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej wykonaniu instalacji p.poż. malowaniu ścian i sufitów montażu ścianek działowych wymianie instalacji c.o. - w niektórych pomieszczeniach w zależności od stopnia zużycia, np. sala ślubów montażu skrzynki elektrycznej na zewnątrz budynku UWAGA: Obiekt wpisany do rejestru zabytków Zamawiający nie dysponuje projektem budynku Zamawiający dopuszcza zmianę/rozszerzenie zakresu prac modernizacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach na wniosek Wykonawcy po wykonaniu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku Przy wykonaniu dokumentacji należy uwzględnić podział na etapy realizacyjne, które nie zakłócą pracy Urzędu Miasta i Gminy i zostaną ustalone z Zamawiającym po przekazaniu koncepcji prac modernizacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorakalwaria.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach