Przetargi.pl
Transport osób, drobnych przesyłek oraz kontenera w drodze do i z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2016-2017 wraz z usługami dodatkowymi.

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6584724 , fax. 022 6584636
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego 5a 5a
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6584724, fax. 022 6584636
  REGON: 00032581900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibb.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport osób, drobnych przesyłek oraz kontenera w drodze do i z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2016-2017 wraz z usługami dodatkowymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pozycja /transport osób/ obejmuje kompleksową aranżację transportu osób na wskazanych trasach (w tym: rezerwacja i zakup biletów lotniczych i autobusowych, aranżacja transportu osób i bagażu pomiędzy portem a lotniskami itp., zapewnienie noclegów, szybkie i elastyczne reagowanie (zmiany rezerwacji) na zmiany terminów powrotu osób wynikające z rozkładu rejsów statków, obsługa agencyjna w czasie podróży, zapewnienie tłumacza). W przypadku transportu lotniczego wymagany jest zakup biletów lotniczych marynarskich z możliwością wielokrotnego bezpłatnego zmieniania terminu (w miarę wolnych miejsc w samolocie) oraz możliwością zabrania 2 sztuk bagażu 46 kg łącznie (2x23 kg) oraz bagażu kabinowego w cenie biletu. Pozycja /transport drobnych przesyłek/ obejmuje kompleksową aranżację transportu drobnych przesyłek (do 100 kg) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny lub inny środek transportu w drodze do lub z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Pozycja /transport kontenera/ obejmuje kompleksową aranżację transportu kontenera (wraz z jego zapakowaniem oraz rozpakowaniem) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny lub inny środek transportu w drodze do lub z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Usługi dodatkowe obejmują: magazynowanie oraz załadunek na statek towarów, aranżacja odpraw celnych, granicznych, portowych, sanitarnych itp. Porty docelowe na trasie statku do i z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w Ameryce Południowej (Argentyna, Chile, Falklandy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PL 95 1130 1017 0020 1464 2520 0002 SWIFT: GOSKPLPW z adnotacją: Wadium w przetargu UT ARCTOWSKI PO 07 16) b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania Umowy Wykonawczej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach