Przetargi.pl
Prace gospodarcze i transport przedmiotów o wadze powyżej 50 kg,znak: BDG.741.008.2016.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 523 99 10 , fax. 022 523 81 19
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23 23
  00-580 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 523 99 10, fax. 022 523 81 19
  REGON: 00017791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msz.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace gospodarcze i transport przedmiotów o wadze powyżej 50 kg,znak: BDG.741.008.2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu na rzecz Zamawiającego prac gospodarczych oraz przenoszeniu i transporcie szaf metalowych, sejfów oraz innych przedmiotów. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: część I - prace gospodarcze w maksymalnej liczbie 19 000 RBH (roboczogodzin), polegające na: 1) przemieszczaniu (unoszeniu, podnoszeniu, układaniu, pchaniu, ciągnięciu, przenoszeniu, przesuwaniu, przetaczaniu,) przedmiotów, ładunków lub materiałów, w szczególności sprzętu elektronicznego (np.: drukarek, komputerów, monitorów), sprzętu AGD (np.: odbiorników TV, klimatyzatorów przenośnych, ekspresów do kawy), mebli (np.: biurka, krzesła, szafy, stoły) i innych przedmiotów (np.: elementy wystroju wnętrz). 2) załadunku i rozładunku pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Masa przedmiotów, ładunków lub materiałów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie przekroczy 30 kg. część II - usługi transportowe realizowane cyklicznie, polegające na przenoszeniu i transporcie szaf metalowych, sejfów oraz innych przedmiotów w/i między lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: a) dla I części zamówienia - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) b) dla II części zamówienia - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msz.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach