Przetargi.pl
Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita 10 - ETAP 2

Prokuratura Okręgowa w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-404 Płock, pl. Obrońców Warszawy 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2674560 , fax. 024 2674580
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Płocku
  pl. Obrońców Warszawy 8 8
  09-404 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2674560, fax. 024 2674580
  REGON: 00056963900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://plock.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita 10 - ETAP 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita 10 - ETAP 2. 2) Prace budowlane obejmują m.in.: - wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych do prac budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach, sanitariatach i korytarzach; - wykonanie tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian; - licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi; - ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych; - wykonanie ścianek działowych; - wykonanie wyłazów na strychy oraz klap dymowych wraz przewodami wentylacyjnymi do oddymiania klatki schodowej; - dostawę i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych; - montaż ościeżnic stalowych i drewnianych regulowanych oraz skrzydeł drzwiowych wewnętrznych; - montaż ościeżnic stalowych oraz drzwi stalowych dymoszczelnych i antywłamaniowych; - montaż poręczy, balustrad schodowych oraz krat stalowych; - wymianę częściowej stolarki okiennej; - montaż drzwi z PCV jedno i dwuskrzydłowych; - wykonanie parapetów wewnętrznych; - wywóz gruzu. 3) Prace instalacyjne obejmują m.in.: - demontaż łączników, gniazd instalacyjnych wtykowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych; - wykonanie łączników świecznikowych i schodowych podtynkowych oraz gniazd instalacyjnych wtyczkowych podtynkowych; - ułożenie przewodów UTP i elektrycznych podtynkowych dla przewidzianego systemu kontroli dostępu; - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru; - wykonanie instalacji oddymiania; - zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji włamania. 4) Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z: - przedmiarami robót, które stanowią załączniki od nr 2.A do nr 2.E do SIWZ; - projektami budowlanymi i wykonawczymi, które stanowią załącznik nr 11 do SIWZ; - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://plock.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach