Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6117100 , fax. 048 6142048
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kozienice
  ul. Parkowa 5 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 048 6117100, fax. 048 6142048
  REGON: 00052374900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:dowozie z domu do szkół podstawowych i gimnazjów i odwozie ze szkół do domu uczniów z terenu Gminy Kozienice, w roku szkolnym 2016-2017,przewozie (dowozie i odwozie) uczniów ze szkół z terenu Gminy Kozienice z wyjątkiem PG Nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Radomiu i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie na pływalnię -Delfin- w Kozienicach w ramach zajęć organizowanych przez zamawiającego,przewozie (dowiezieniu i odwiezieniu) dzieci szkolnych - niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie , w roku szkolnym 2016/2017,przewozie (dowiezieniu i odwiezieniu) dzieci szkolnych - niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Zespołu Szkół Specjalnych w Radomiu , w roku szkolnym 2016-2017.Zamówienie będzie udzielone w trzech częściach, zwanych też zamiennie zadaniami. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określoną w siwz lub na dowolnie wybraną część tego zamówienia. Pojazdy służące do przewozu osób muszą: być w pełni sprawne, spełniać wymagania bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadać aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i godzin dowozu i odwozu w trakcie trwania roku szkolnego. Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach na co najmniej 5 dni przed ich wprowadzeniem.Dowóz uczniów do szkół odbywać będzie się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od nauki. Przewozy nie mogą być realizowane jako kursy otwarte. W ramach świadczonej usługi wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu w każdym autobusie przez osobę dorosłą wskazaną przez zamawiającego w celu zapewnienia opieki uczniów podczas przewozu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z póź. zm.)Usługa świadczona taborem wykonawcy winna być wykonana na zasadach i warunkach określonych w niniejszej siwz. Przedmiot zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące usługi zostały opisane w rozdziale II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.W ramach świadczonej usługi wykonawca zapewnia: możliwość bezpłatnego przewozu w każdym pojeździe osoby dorosłej wskazanej przez zamawiającego w celu zapewnienia opieki uczniów podczas przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z póź. zm.),punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz wg ustalonego rozkładu jazdy autobusów-pojazdów,odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadania z pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii autobusu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienice.pl, w zakładce zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach