Przetargi.pl
Remonty dróg - 2016 r.

Urząd Gminy w Załuskach ogłasza przetarg

 • Adres: 09-142 Załuski, Załuski 67
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6619013 , fax. 23 6619013 wew. 114
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Załuskach
  Załuski 67 67
  09-142 Załuski, woj. mazowieckie
  tel. 23 6619013, fax. 23 6619013 wew. 114
  REGON: 00055127200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaluski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg - 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są remonty dróg w 2016 r. z podziałem na następujące zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa, tłucznia i destruktu oraz profilowanie dróg, oznakowanie i budowa przepustu - w ramach usługi należy dostarczyć 4 600 t kruszywa o frakcji do 30 mm na wskazane drogi gminne na terenie gminy Załuski. Wymagany jest transport kruszywa samochodami samowyładowywczymi o ładowności max. do 20 t ze względu na małą szerokość pasów drogowych ( 2,5 do 4m) przewidzianych do remontu, z rozplantowaniem dostarczonego kruszywa. Ponadto firma powinna posiadać conajmniej jeden samochód samowyładowawczy o ładowności do 3,5 t. Kruszywo należy dostarczać na odległość od 1 km do 10 km ( średnio 6 km ). W ramach zamówienia należy wykonać dwukrotne profilowanie wskazanych dróg na terenie gminy Załuski - 50,0 km. x 2 ( do 15 kwietnia i do 30 października 2016 r.); W ramach zadania należy także: - wykonać i ustawić pionowe znaki drogowe na słupkach z rur stalowych ocynkowanych. Tarcze znaków muszą być oklejone folią odblaskową i ustawione na słupkach metalowych - należy dostarczyć tłuczeń o frakcji 0,63 zabudowaniem pobocza na drodze w miejscowości Naborowo - Parcele - należy dostarczyć destrukt z materiałem na odległość 10 km z rozplantowaniem na drodze Kroczewo OSP i Złotopolice - zadanie obejmuje także budowę przepustu ? 400 mm droga Stróżewo o długości 8m. Wykonawca zobowiązuje się do: a) sukcesywnego dostarczania kruszywa oraz świadczenia usługi profilowania w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) rozładunku kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, c) zapewnienia kontroli nad rozładunkiem kruszywa, d) przestrzegania warunków BHP, e) ponoszenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakość dostarczonego towaru, f) zabezpieczenia terenu rozładunku towaru zgodnie z przepisami BHP ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, g) sporządzenia dowodu ilości dostarczonego kruszywa, destruktu bądź tłucznia oraz dowodu ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg potwierdzonych przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Zamawiającego, h) pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający informuje, że dane wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przedstawiają przewidywalne zapotrzebowanie, wyliczone na potrzeby oszacowania wartości oferty i może ono ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do obliczenia ceny oferty ilość km podaną przez Zamawiającego, a ewentualne rozbieżności w długości km należy wkalkulować w ceny jednostkowe oferowanych kruszyw. 4. Zamawiający informuje, że ustanowi do koordynacji usługi profilowania dróg oraz dostawy kruszywa swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie każdorazowe wskazanie miejsca profilowania, wyładowania kruszywa, potwierdzenie ilości, jakości, prowadzenie rejestracji dostarczonego materiału oraz potwierdzenie ilości godzin świadczonej usługi profilowania dróg. Zadanie 2. Uzupełnianie ubytków asfaltu w nawierzchniach dróg asfaltowych, oczyszczenie ścieku, studzienek i odmulenie rowu - w ramach zamówienia należy uzupełnić ubytki asfaltu w nawierzchniach dróg asfaltowych we wsiach Olszyny, Kamienica, Sobole, Niepiekła, Kroczewo - łącznie 100 m?. - w ramach zamówienia należy mechanicznie i ręcznie oczyścić ścieki w miejscowości Kroczewo, Kroczewo Osiedle, Szczytno - łącznie 540 m?, - należy oczyścić 15 szt. studzienek oraz 1 separator w miejscowości Kroczewo - należy odmulić rów przy drodze w miejscowości Michałówek - łącznie 400 mb na gł. 20 cm Zadanie 3. Koszenie poboczy dróg- w ramach zamówienia należy: wykosić pobocza dróg kosiarką bijakową, ręczne koszenie rowów oraz karczowanie krzaków z utylizacją - łącznie 160 km dróg. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie z wymienionych zadań, ale każda oferta musi być sporządzona oddzielnie na poszczególne zadanie. Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane osobno w każdym zadaniu, - w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno zadanie dopuszcza się złożenie tylko jednego kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów wymienionych w części IV, - do każdego zadania wymagany jest: wypełniony formularz oferty wg wzoru - załącznik nr 1 wypełniony przez Wykonawcę kosztorys na dane zadanie, do którego przystąpi - załącznik nr 7 , - brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaluski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach