Przetargi.pl
Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem w roku szkolnym 2016/2017.

Gmina Czarnia ogłasza przetarg

 • Adres: 07-431 Czarnia, Czarnia 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7727017 , fax. 029 7727017
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnia
  Czarnia 41 41
  07-431 Czarnia, woj. mazowieckie
  tel. 029 7727017, fax. 029 7727017
  REGON: 55066822600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnia.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z terenu Gminy Czarnia do szkół w Czarni i Surowem w roku szkolnym 2016/2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Czarnia do Zespołu Szkół w Czarni, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni i Zespołu Szkół w Surowem w roku szkolnym 2016/2017. Zadanie 1: Dowóz do Szkoły Podstawowej w Czarni i Publicznego Gimnazjum w Czarni. a) Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czarni z miejscowości: Brzozowy Kąt, Cyk i Rutkowo w dni nauki szkolnej - 3 kursy dziennie o długości trasy jednego kursu wynoszącej 22,4 km. Łączna długość trasy w jednym dniu - 67,2 km. b) Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czarni z miejscowości Bandysie w dni nauki szkolnej; dwa kursy poranne w zakresie dowozu o długości trasy wynoszącej 32,6 km, 2 kursy dziennie w zakresie odwozu o łącznej długości trasy wynoszącej 39,2 km. Łączna długość trasy w jednym dniu - 71,8 km. Zadanie 2: Dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Czarni. Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Czarni z miejscowości Długie - 2 kursy dziennie w dni nauki szkolnej (dowóz i odwóz). Długość przejazdu jednego kursu wynosi 19,6 km. Łączna długość trasy w jednym dniu - 39,2 km. Zadanie 3: Dowóz do Szkoły Podstawowej w Surowem i Publicznego Gimnazjum w Surowem. a) Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surowem z miejscowości; Surowe - kolonia Obory, Michałowo, Cupel i Surowe kolonia Wyżegi w dni nauki szkolnej - 3 kursy dziennie o długości trasy jednego kursu wynoszącej 15,0 km. Łączna długość trasy w jednym dniu - 45,0 km. b) Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surowem z miejscowości Długie w dni nauki szkolnej - 3 kursy dziennie o długości trasy jednego kursu wynoszącej 17,9 km. Łączna długość trasy w jednym dniu - 53,7 km. 2. Szczegółową charakterystykę zamówienie zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość posiadanych środków transportowych do przewozu osób odpowiadających technicznie przedmiotowi zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarnia.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach