Przetargi.pl
Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Zwycięstwa 6a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 612 53 18 , fax. 48 612 53 18
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Pionkach
  ul. Zwycięstwa 6a 6a
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 48 612 53 18, fax. 48 612 53 18
  REGON: 14080255000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-pionki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do placówek oświatowych na terenie Gminy Pionki w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką nad dowożonymi uczniami na niżej wymienionych trasach na podstawie imiennych biletów miesięcznych od dnia 01.09.2016r. do dnia 30.06.2017 r. Zadanie Nr 1 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli, Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, Laskach i Suchej na trasach: 1. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Trasa dowozu: Helenów - Czarna (szkoła)-Marcelów- Kościuszków -Czarna (szkoła)- Wincentów - Płachty -Suskowola (szkoła)- 2 kursy odjazd z Helenowa 75 uczniów ( w tym 1 bilet od października 2016 r. do 31 marca 2017 r., 1 bilet od października 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., 2 bilety od listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r., 4 bilety od października 2016 r. do 31 maja 2017 r.) Trasa odwozu: Suskowola(szkoła)-Płachty-Wincentów-Czarna-Tadeuszów-Kościuszków-Marcelów-Czarna (szkoła)-Helenów - 2 kursy 2. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach Trasa dowozu : Krasna Dąbrowa - Januszno- Działki Suskowolskie- Zalesie -Laski -Laski (szkoła)- Zalesie- Suskowola (szkoła)- 1 kurs odjazd z Krasna 60 uczniów (w tym : 1 bilet od października 2016 r. do 31 marca 2017 r., 5 biletów od listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.) Trasa odwozu: Suskowola (szkoła)- Zalesie- Laski (szkoła)-Laski- Zalesie- Działki Suskowolskie -Januszno-Krasna Dąbrowa - 1 kurs Dodatkowy wcześniejszy kurs odwóz dzieci ze szkoły w Laskach do Januszna i Krasnej Dąbrowy (cztery razy w tygodniu) 3. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Suskowoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej Trasa dowozu: Bieliny -Sucha Poduchowna - Męciszów - Sucha (szkoła) - Mireń - Suskowola (szkoła) - 1 kursy odjazd z Mirenia 37 uczniów ( w tym : 5 połówek biletów od września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. i 1 bilet od listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. ) Trasa odwozu: Suskowola (szkoła) - Mireń - Sucha (szkoła) - Męciszów-Sucha (kościół) - Sucha Poduchowna - Bieliny - 1 kurs Liczba dowożonych uczniów : 172 ( w tym: 5 połówek biletów od września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., 2 bilety od października 2016 r. do 31 marca 2017 r., 1 bilet od października 2016 r. do kwietnia 2017 r., 4 bilety od października 2016 r. do 31 maja 2017 r., 8 biletów od listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.) - 2 autobusy Zadanie Nr 2 - dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni na trasach: Trasa dowozu: 1. Augustów - Brzeziny - Jedlnia Kol.- Stoki - Jaroszki - Poświętne - Jedlnia(szkoła) - 1 kurs 40 uczniów 2. Jedlnia (szkoła) - Żdżary - Adolfin- Sokoły- Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła) - 2 kursy 75 uczniów - z tego jeden kurs Jedlnia (szkoła) - Zdżary - Adolfin - Sokoły - Jedlnia (szkoła) a drugi kurs Jedlnia (szkoła) - Żdżary - Adolfin - Sokoły- Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła) Trasa odwozu: 1. Jedlnia (szkoła) - Poświętne - Jaroszki - Stoki - Jedlnia Kolonia - Brzeziny -Augustów - 1 kurs 2. Jedlnia (szkoła) - Żdżary - Adolfin - Sokoły - Jedlnia - Kolonka - Zadobrze - Jedlnia (szkoła) - 2 kursy - z tego jeden kurs Jedlnia (szkoła) - Zadobrze - Kolonka - Jedlnia - Sokoły - Adolfin - Żdżary a drugi kurs Jedlnia (szkoła) - Jedlnia - Sokoły - Adolfin - Żdżary Liczba dowożonych uczniów : 115 - 1 autobus
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie : dla zadania Nr 1: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla zadania Nr 2: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) Szczegółowe informacje dot. wadium w pkt 13 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-pionki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach