Przetargi.pl
Kompleksowa usługa relokacji infrastruktury techniczno systemowej (zwany dalej ITS) będącej własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Nr referencyjny postępowania WZP.221.74.2016

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-184 Warszawa, ul. St. Dubois 5A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5970927 , fax. 022 5970937
 • Data zamieszczenia: 2016-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  ul. St. Dubois 5A 5A
  00-184 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5970927, fax. 022 5970937
  REGON: 00137770600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csioz.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa relokacji infrastruktury techniczno systemowej (zwany dalej ITS) będącej własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Nr referencyjny postępowania WZP.221.74.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa usługa relokacji infrastruktury techniczno systemowej (zwany dalej ITS) będącej własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csioz.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach