Przetargi.pl
Usługi przeprowadzkowe na potrzeby NBP

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20 , fax. 22 185 25 40
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  ul. Świętokrzyska 11/21 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, fax. 22 185 25 40
  REGON: 00000222300019
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przeprowadzkowe na potrzeby NBP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przeprowadzkowych i transportowych, polegających na przenoszeniu i przewożeniu stanowisk pracy, wyposażenia pomieszczeń, przenoszenia materiałów promocyjnych, itp.: a) wewnątrz obiektów Zamawiającego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 i Siedmiogrodzkiej 5a, b) pomiędzy obiektami, wymienionymi w lit. a), c) z i do obiektów Zamawiającego, wymienionych w lit. a), d) z i do innych lokalizacji na terenie Warszawy, wskazanych przez Zamawiającego, e) z i do obiektów zlokalizowanych na terenie całego kraju wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach