Przetargi.pl
Transport architektury i sztuki na wystawę Oskar Hansen, Open Form Postępowanie numer 7/MSN/PN/2016

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 596 40 32, 596 40 00 , fax. 022 596 40 22
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  ul. Pańska 3 3
  00-124 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 596 40 32, 596 40 00, fax. 022 596 40 22
  REGON: 14018743500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.artmuseum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Muzea/inne instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport architektury i sztuki na wystawę Oskar Hansen, Open Form Postępowanie numer 7/MSN/PN/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie w zakresie transportu dzieł sztuki w transporcie lotniczym i morskim. Kompleksowa usługa obejmuje: 1) TRANSPORT PROFESJONALNY DZIEŁ SZTUKI WRAZ Z UBEZPIECZENIEM transport lotniczy, odbiór prac (wg listy obiektów w załączniku nr 5 do SIWZ) z magazynu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki na 6 piętrze (pl. Defilad 1) i Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dostawa do Yale School of Architecture (YSOA), New Haven CT, USA w terminie do 23 sierpnia 2016 wraz z wypożyczeniem skrzyń, pakowaniem, pełną obsługą celną i ubezpieczeniem na czas transportu (od momentu odbioru prac do momentu protokolarnego przekazania pracownikom YSOA); wartość ubezpieczenia: 224 000 zł wraz z transportem powrotnym w terminie po 19 grudnia 2016, zakończonym nie później niż 31 stycznia 2017 roku. 2) TRANSPORT ZWYKŁY ARCHITEKTURY WYSTAWY I KOPII EKSPOZYCYJNYCH WRAZ Z UBEZPIECZENIEM transport morski w kontenerze 20 odbiór z 2 magazynów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (ul. Nadmeńska 14, 05-230 Kobyłka oraz ul. Jagiellońska 82D, 03-301 Warszawa) dostawa do YSOA w terminie 16 sierpnia 2016 wraz z użyczeniem kontenera, pakowaniem, pełną obsługą celną i ubezpieczeniem na czas transportu. Lista obiektów w załączniku nr 5 do SIWZ. Wartość ubezpieczenia: 100 000 zł wraz z transportem powrotnym w terminie po 19 grudnia 2016, zakończonym nie później niż 31 stycznia 2017 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.artmuseum.pl/zamowieniapubliczne.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach