Przetargi.pl
Transport wystawy Pole Position. Best Brands from Poland, Polska - Nowy Jork- Polska

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4476100 , fax. 022 4476152
 • Data zamieszczenia: 2016-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4476100, fax. 022 4476152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport wystawy Pole Position. Best Brands from Poland, Polska - Nowy Jork- Polska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest transport wystawy Pole Position. Best Brands from Poland, Polska - Nowy Jork- Polska zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr2), oraz załączonymi tabelami. 1. Transport zakłada przewiezienie drogą lotniczą wystawy na trasie Polska - Nowy Jork - Polska (obiekty, aranżacja, materiały promocyjne). Na wystawę składają się elementy wymienione w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia. 2. Odbiór przesyłek w Polsce: a) skrzynia o wymiarach 120 wysokość x 106 szerokość x 125 długość cm, ok 250 kg, adres: Łódź - dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie b) paleta o wymiarach 120x80x105 cm, ok 250 kg, adres: Łódź - dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie c) obiekty wymienione w tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ Informacje do transportu mają zostać dopakowane do skrzyni z pkt a) poza: fotel RM58, krzesło Ripple, fotel M-4390, fotel Clapp, fotel Tulli, stół VOX, lustro TAFLA d) fotele, lustro i stół wymienione w pkt c) mają zostać skonsolidowane na oddzielnych paletach dostarczonych przez firmę realizującą transport, odpowiednio na nich spakowane do transportu (folia strechowa). 3. Skonsolidowanie wymienionych przesyłek w magazynie firmy transportowej do czasu wysyłki do Nowego Jorku. Odpowiednie ich zabezpieczenie do transportu lotniczego. Wywóz wszystkich przesyłek na wspólnym karnecie ATA przygotowanym i opłaconym przez Instytut Adama Mickiewicza, oraz fakturze proforma przekazanych firmie spedycyjnej. Firma spedycyjna będzie reprezentowała IAM przed organami celnymi w Polsce i w Stanach Zjednoczonych oraz dokona odprawy powierzonych przesyłek. Ponadto firma transportowa uwzględnia pokrycie wszystkich kosztów realizacji transportu, w tym odpraw i cła za materiały ujęte na fakturze proforma. Wartość na fakturze proforma nie przekroczy 250 USD Firma spedycyjna poinformuje IAM o wszystkich niezbędnych dokumentach wymaganych do zrealizowania transportu. 4. Adres doręczenia przesyłek w Nowym Jorku: Terminal Stores, 269 11th Avenue, New York, NY 10001 na terenie Wanted Design. Doręczenie przesyłek pod wskazany adres musi nastąpić w dniu 12.05.2016 roku o godzinie 8:00 czasu lokalnego. Dokładna godzina dostępu do rampy wyładunkowej wynika z wymogów organizatora: Wanted Design Manhattan. Doręczenie zakłada wniesienie przesyłek w przestrzeń wystawienniczą. 5. Odbiór opakowań z przestrzeni wystawy: Terminal Stores, 269 11th Avenue, New York, NY 10001 z terenu Wanted Design i ich zmagazynowanie ( na czas trwania wystawy: 12.05.2016 - 16.05.2016) w magazynie firmy spedycyjnej nastąpi w dniu 12.05.2016 o godzinie 20:00 czasu lokalnego. 6. Dostarczenie opakowań w przestrzeń wystawy: Terminal Stores, 269 11th Avenue, New York, NY 10001 na terenie Wanted Design, po zakończeniu wystawy nastąpi w dniu 16.05.2016 o godzinie 17:30 czasu lokalnego. 7. Odbiór przesyłek z przestrzeni wystawy spod adresu Terminal Stores, 269 11th Avenue, New York, NY 10001 na terenie Wanted Design nastąpi w dniu 16.05.2016 roku o godzinie 23:30 czasu lokalnego. 9. Zabezpieczenie przesyłek do transportu lotniczego oraz organizacja transportu lotniczego przesyłek do Polski. 10. Rozwiezienie przesyłek pod wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ Informacje do transportu adresy na terenie Polski oraz palety wskazanej w pkt 2 b powyżej na terenie Łodzi nastąpi do dnia 27.05.2016 roku. 11. Ubezpieczenie przesyłek na czas transportu zgodnie z wartościami podanymi przez IAM w załączniku nr 7 do SIWZ Informacje do transportu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach