Przetargi.pl
Remont budynku nr 161- Tlenownia, K-6031 SPRAWA ZP 20 2016.

23 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 553 505 , fax. 261 553 520
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 261 553 505, fax. 261 553 520
  REGON: 71003764000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 161- Tlenownia, K-6031 SPRAWA ZP 20 2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont budynku nr 161- Tlenownia, K-6031 Szczegółowy zakres robót, jakie należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia określają załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, w szczególności: a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STW i ORB) i opis przedmiotu zamówienia - załącznik 5 do SIWZ b) Przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ c) szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych i 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (do upływu terminu składania ofert) lub nie zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp zostanie uznana za odrzuconą. Wadium można wnieść w formie: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego: 85 1010 1010 0002 4413 9120 0000 z dopiskiem Wadium Sprawa ZP 20 2016 Remont budynku nr 161- Tlenownia, K-6031 Pod pojęciem wniesienia wadium Zamawiający uznaje wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 6. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania przedmiotu umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach