Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W HANGARZE NR 5 NA LOTNISKU WARSZAWA- BABICE, nr sprawy 49/WA/PN/2016

Centrum Usług Logistycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-789 Warszawa, ul. Słoneczna 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 601 33 29 , fax. 22 601 50 11
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Logistycznych
  ul. Słoneczna 37 37
  00-789 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 601 33 29, fax. 22 601 50 11
  REGON: 14273254600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W HANGARZE NR 5 NA LOTNISKU WARSZAWA- BABICE, nr sprawy 49/WA/PN/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kod CPV: 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 4510000-4 roboty tynkarskie; 4510000-4 - roboty murowe; 45442100-8 roboty malarskie; 45432114-6- kładzenie gresu; 4543100-8- kładzenie terrakoty; 45431200-9- kładzenie glazury; 45430000-0- instalowanie sufitów podwieszanych; 45421131-1- wymiana stolarki drzwiowej; 45421131-8 wymiana stolarki okiennej; 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 45311200-2 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń elektrycznych; 45110000-1 roboty rozbiórkowe Przedmiotem zamówienia jest REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W HANGARZE NR 5 NA LOTNISKU WARSZAWA- BABICE- w trybie zaprojektuj i wybuduj, przy ul. ul. Gen. Bryg. Sylwestra Kaliskiego 57 Przedmiot zamówienia został opisany w programie funkcjonalno- użytkowym. Realizacja przedmiotu umowy składa się z II etapów : 1) etap pierwszy : opracowanie dokumentacji remontowej, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń na wykonanie robót remontowych, 2) etap drugi : realizacja zadania na podstawie opracowanej dokumentacji remontowej wraz z nadzorem autorskim. Na wszelkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres 3 lat, tj. 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z ofertą po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza zakup materiałów we własnym zakresie w związku z czym Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował względem Zamawiającego z roszczeniami z tytułu dostarczonych materiałów przez Zamawiającego. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne pomieszczeń użytkowych mających na celu poprawę walorów estetycznych i użytkowych poprzez wymianę instalacji sanitarnych ( wod-kan), elektrycznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę posadzek i armatury modernizację łazienek. SANITARIATY Prace rozbiórkowe Należy dokonać skucia istniejącej glazury, posadzek, niepotrzebnych ścianek działowych w kabinach prysznicowych, demontaż instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, armatury, drzwi i okien do stanu surowego. Prace budowlane. W zakresie instalacji sanitarnej należy wykonać w toalecie dla kobiet i mężczyzn w miejsce istniejących dwóch kabin - po jednej kabinie 90 prysznicowej w obudowie w istniejących lub projektowanych ściankach działowych z drzwiami ze szkła bezpiecznego z odpływem liniowym na poziomie posadzki . Natryski + deszczownice + armatura niklowa metalowa z mieszaczem w średnim standardzie. W toalecie - 2 sedesy podtynkowe, z deska wolnoopadająca z żywicy poliestrowej. Umywalki wiszące 60 z potwierdzona powłoką z syfonem gruszkowym z tworzyw sztucznych w średnim standardzie. W toalecie męskiej 2 kabiny z sedesami podtynkowymi oraz 2 pisuary spłukiwane automatycznie fotokomórka z przegrodami ceramicznymi. Płytki na podłodze gres antypoślizgowy o podwyższonym współczynniku ścieralności na izolacji , na ścianach do wysokości stropu glazura w średnim standardzie. Spoiny 3mm. Wymiary i kolorystyka uzgodniona przed zamontowaniem z inwestorem. Piony kanalizacyjne podejścia i wpusty z rur PCV z włączeniem do istniejącej kanalizacji z rur żeliwnych w bruzdach oraz z ich odpowietrzeniem . Instalacja wodociągowa z rur stalowych w bruzdach. Oprawy oświetleniowe hermetyczne. Grzejniki panelowe aluminiowe z zaworami termostatycznymi zgodnie z zapotrzebowaniem cieplnym. W łazienkach należy wykonać instalacje wentylacyjną grawitacyjną z wariantem z wymuszonym obiegiem. Sufity podwieszane rastrowe o oczkach 600x600 mm Instalacja elektryczna podtynkowa ochronna przed porażeniem . Przewody elektryczne YDYt 250V gniazdka bryzgoszczelne 2 biegunowe, wentylatory łazienkowe o mocy zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z przepisami. Okna PCV o współczynniku przenikalności U= 1,3, drzwi typowe wejściowe Z PCV szerokości 90 cm w futrynie stalowej z samozamykaczem. Parapety z konglomeratu gr 2 cm. Malowanie farbami lateksowymi . Wszystkie materiały winny odpowiadać PN-EN . KORYTARZ Roboty rozbiórkowe obejmują: Skucie nierówności na ścianach, skucie posadzek wymianę drzwi wejściowych z hangaru, wymianę instalacji elektrycznej o oświetlenia. Roboty budowlane Celem jest poprawienie wyglądu estetycznego pomieszczenia. Ściany -tynk kat III brudnik z gemalitu lub innego minerału do wysokości 80 cm. Sufit podwieszany rastrowy o wym 600x600 mm (dopuszczalne odstępstwa od podanych wymiarów) wyposażony z oświetlenie sufitowe jarzeniowe lub inne spełniające normy w oprawie kwadratowej lub prostokątnej. Drzwi wejściowe z PCV szer 90 cm wyposażone w zamek patentowy i samozamykacz. Drzwi do kabin szerokości 80 cm otwierane w kierunku drzwi wejściowych. Posadzki: gres antypoślizgowy o podwyższonym współczynniku ścieralności ułożony w karo . Kolor i wymiary uzgodnione z inwestorem. Kuchnia Roboty rozbiórkowe Demontaż instalacji sanitarnej, co, elektrycznej, posadzek, wykucie okien i drzwi. Roboty budowlane: Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia, skucie części tynków roboty malarskie, instalacje wodną- kanalizacyjną, , wykonanie wentylacji grawitacyjnej, nowej podłogi z gresu , wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg średnich standardów. Pokój biurowy Roboty rozbiórkowe Skucie nierównych tynków, skucie posadzek, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykucie drzwi i okien. Roboty remontowe Obejmują wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia( jarzeniowe lub inne spełniające normy) , naprawa tynków, malowanie, wykonanie podłogi z gresu , wymiana drzwi i okien na PCV. Sufit podwieszany rastrowy o wym 600x600 mm ( dopuszczalne inne wymiary) Warunki wykonania i odbioru robót remontowo- budowlanych. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Prace budowlane winny być prowadzone przez osoby, mogące pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wykonawca wykona remont z materiałów własnych a materiały pochodzące z rozbiórki dokona wywozu i utylizacji we własnym zakresie. Inwestor nie przewiduje częściowego fakturowania robót co oznacza , że odbiór robót nastąpi po ich realnym zakończeniu. Wszystkie materiały budowlane zastosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać pod względem jakości wymogom i normom technicznym oraz posiadać atest lub certyfikat , aprobaty techniczne oraz świadectwo dopuszczenia . Zleceniodawca zastrzega sobie zakup materiałów we własnym zakresie. termin wykonania zamówienia: etap pierwszy: w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawarcia umowy etap drugi: w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przystąpienia do realizacji etapu II Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 proc. ceny ofertowej brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji etapu II
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cul.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach