Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Część 1 - przebudowy ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) Część 2 - budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  ul. Franciszka Klimczaka 2 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 04
  REGON: 01525966300154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Część 1 - przebudowy ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) Część 2 - budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) wykonywanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Część 2 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD na odcinku ok. 220 mb od ul. Bruzdowej do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 3 z obrębu 1-06-73 wykonywanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz wielobranżowej analizy układu komunikacyjnego (wraz z propozycją rozwiązań) dalszego odcinka drogi 37 KUD, celem zapewnienia możliwości skomunikowania działki nr 5 z obrębu 1-06-72. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ dla części 1 zamówienia oraz załącznik nr 10 do SIWZ dla części 2 zamówienia oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ dla części 1 zamówienia oraz załącznik nr 11 do SIWZ dla części 2 zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach