Przetargi.pl
Szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7426166 , fax. 029 7426166 w. 250
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 15 15
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7426166, fax. 029 7426166 w. 250
  REGON: 55034790100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie pn. Podstawy prowadzenia działalności gosopodarczej dla 175 osób bezrobotnych w poszczególnych kwartałach 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805320002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.wyszkow.of.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach