Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ogłasza przetarg

 • Adres: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6293791 , fax. 022 6226595
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
  ul. Szwoleżerów 9 9
  00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6293791, fax. 022 6226595
  REGON: 01526389000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobidz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Przedmiot zamówienia obejmuje Sprzęt komputerowy i wyposażenie: CPV 30213000-5 Komputery osobiste; 30213100-6 Komputery przenośne; 30231300-0 Monitory ekranowe; 48823000-3 Serwery plików; 38520000-6 Skanery; 37453300-1 Dyski; 32420000-3 Urządzenia sieciowe. Warunki gwarancji: Zakres gwarancji: 1.Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu zamówienia. 2.Wykonawca udziela gwarancji na w/w sprzęt na okres 24 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest wydać sporządzone w języku polskim instrukcje, opisy techniczne, schematy konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy oraz karty gwarancyjne i dokumenty określające zasady świadczenia usług pogwarancyjnych przez autoryzowane serwisy obsługi. 3.Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, kosztami transportu do serwisu i do siedziby Zamawiającego oraz kosztami części i robocizny. 4.W razie wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w siedzibie Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu jej zgłoszenia (data i godzina uzgodniona z Zamawiającym) i dokona jej usunięcia w terminie 2 dni roboczych od przystąpienia do prac naprawczych. 5.W przypadku gdy w okresie 2 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii lub usterki nie usunięto uszkodzenia lub naprawa urządzenia wymaga przetransportowania urządzenia z siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach technicznych odpowiadających uszkodzonemu urządzeniu. 6.Gwarancja traci ważność gdy Zamawiający przeprowadzi naprawy lub istotne zmiany w sprzęcie bez zgody Wykonawcy. 7.Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był on już naprawiany lub gdy wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy do jakości, jaką powinien mieć przedmiot pozbawiony wad eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi. 8.Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi. 9.W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności - niniejszej umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 10.Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia w/w warunków gwarancji przez producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny. 11.Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, określonych w Kodeksie Cywilnym. 12.Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego regulują w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy nie wiążą Zamawiającego. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobidz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach