Przetargi.pl
1/ZP/RCB/2010 dostawa rozbudowy wraz z aktualizacją oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 601 58 29 , fax. 022 601 58 31
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
  ul. Stefana Batorego 5 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 601 58 29, fax. 022 601 58 31
  REGON: 14150046600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. rcb.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1/ZP/RCB/2010 dostawa rozbudowy wraz z aktualizacją oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zadaniu pierwszym rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowiska oprogramowania antywirusowego i antyspamowego oraz aktualizacje, w tym aktualizowanie wraz z dostępem do nowych wersji oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej do urządzenia F Secure Messaging Security Gateway F Secure P 340 dla 70 kont wraz z pakietem wsparcia technicznego oraz rozszerzenie oprogramowania F secure Corporate Suite dla 16 nowych stanowisk oraz rozszerzenie do wersji aktualnej i aktualizowanie posiadanego oprogramowania F Secure Corporate Suite dla 70 stanowisk - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej zamawiającego w zadaniu drugim rozszerzenie licencji oprogramowania zabezpieczającego i aktualizacje w tym dostarczenie rozszerzenia do wersji obecnej wraz z aktualizowaniem wszystkich modułów ochronnych dla urządzenia Fortigate 310B wraz z pakietem wsparcia technicznego oraz udzielenie wsparcia dla urządzenia FortiAnalyzer 100B wraz pakietem wsparca technicznego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487600003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. rcb.gov.pl zakładka zamowienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach