Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W z infrastrukturą towarzyszącą w m. Józefów, Kacprówek i Stary Pilczyn

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6822215
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
  ul. Przemysłowa 45 45
  08-410 Wola Rębkowska, woj. mazowieckie
  tel. 025 6822215
  REGON: 01482375900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgarwolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W z infrastrukturą towarzyszącą w m. Józefów, Kacprówek i Stary Pilczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1345W z infrastrukturą towarzyszącą w m. Józefów, Kacprówek i Stary Pilczyn. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, przepustów, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchni, krawężników i chodników, zjazdów gospodarczych, zjazdów na drogi boczne, umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi, robót wykończeniowych, oznakowania. Szczegółowy zakres robót przedstawia poniższe zestawienie. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym w km 0+010 ÷ 5+904 w ilości 5,894 km Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o śr. 10 - 15 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5 km w ilości 11 szt Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o śr. 16 - 20 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5 km w ilości 22 szt Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o śr. 21 - 30 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5 km w ilości 26 szt Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o śr. 31 - 40 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5 km w ilości 64 szt Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o śr. 41 - 65 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5 km w ilości 110 szt Karczowanie drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni) o śr. od 66 cm i więcej cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5 km w ilości 8 szt Rozebranie przepustów z rur PCV o średnicy 20 cm w ilości 11 m Rozebranie przepustów z rur betonowych ? 30 z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 10,5 m Rozebranie przepustów z rur betonowych ? 40 z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 124 m Rozebranie przepustów z rur betonowych ? 60 z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 16 m Rozbiórka nawierzchni na zjazdach z trylinki z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilosci 34 m? Rozbiórka nawierzchni na zjazdach z płyt wielootworowych z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 52 m? Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 55 m? Rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 391,75m? Rozebranie nawierzchni z mieszanki min. - bit. gr. 5 cm z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 kmw ilości 116,5 m? Rozebranie nawierzchni z brukowca z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 116,5 m? Rozbiórka płyty żelbetowej mostu z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 13,3 m? Rozebranie przyczółków kamiennych z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 20,16 m? Rozbiórka murków betonowych z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 2,8 m? Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 9 szt Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km w ilości 15 szt Frezowanie istniejącej warstwy bitumicznej przy głębokości do 5 cm w ilości 105,02 m? Wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni poprzez odcięcie na pełną głębokość przy szerokości do 10 cm w ilości 101 m? ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane mechanicznie w gr. kat. III ( bez transportu ) w ilości 3210 m? Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odl. do 5 km z formowaniem i zagęszczaniem nasypów w ilości 441 m? Wykonanie wykopów w gr. kat. III z wywozem na odkład na odl. do 5 km w ilości 4708 m? Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) gr. w-wy 10 cm w ilości 1085,2 m? z wywozem nadmiaru ziemi roślinnej w ilości 17,38 m? PRZEPUSTY Ułożenie przepustu pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm na ławie betonowej gr. 20 cm w ilości 15 m Wykonanie ścianek czołowych przepustu ? 60 w ilości 4 szt Wykonanie przepustu 2 ? 160 cm z blachy falistej w ilości 15,5 m na podłożu gr. 30 cm z kruszywa wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu w ilości 66,4 m? przez obrukowanie na podsypce cem. - piask. gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Wykonanie studni kanalizacyjnej przelotowej ? 1200 mm z kręgów betonowych z włazem typu ciężkiego w ilości 1 szt Wykonanie studni rewizyjnych ? 800 mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego w ilości 8 szt Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem i kratką ściekową w ilości 2 szt Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 20 cm w ilości 7 m Wydłużenie przepustu ? 40 na ławie z pospółki gr. 30 cm 2 m Wykonanie osadnika przy wlocie do studni kanalizacyjnej i ścianki czołowej wylotu przepustu ? 40 z betonu B-20 w ilości 1,5 m? PODBUDOWA Profilowanie i zagęszczenie koryta na poszerzeniach w gr. kat. III w ilości 11194,80 m? Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25 cm w ilości 11194,80 m? Wykonanie podbudowy z betonu B-20 gr. 22 cm z wykonaniem szczelin dylatacyjnych w ilości 558,8 m? Wykonanie podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10636,13m? Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20, gr. w-wy 6 cm, KR-2 w ilości 9393,84 m? Wyrównanie profilu istniejącej naw. betonem asfaltowym KR-2 w ilości 1209,34 Mg Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 72092,83 m? Ułożenie geosiatki 50x50 kN szer. 0,9 m w ilości 9417,60 m? NAWIERZCHNIA Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20, gr. w-wy 7 cm, KR-2 w ilości 35574,06 m? Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 5 cm, KR-2 w ilości 34994,32 m? Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm w ilości 558,80 m? KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem w ilości 3695 m Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 4 cm i podbudowie grubości 10 cm z kruszywa łamanego stab. mechanicznie w ilości 3554,60 m? Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20 x 6 na podsypce piaskowej w ilości 2551 m ZJAZDY GOSPODARCZE Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 20 cm. w ilości 1920,60 m? Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 15 cm. W ilości 1776,95 m? Wykonanie podsypki piaskowej gr. w-wy 10 cm w ilości 3737,15 m? Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna gr. 15 cm w ilości 3737,15 m? Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. - pisk. gr. 4 cm w ilości 1960,20 m? Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/6,3, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 w ilości 1651,35 m? Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 x 100 na ławie betonowej bez oporu w ilości 1457 m Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm z zakończeniem kołnierzowym w ilośći 297 szt na ławie żwirowej gr. 20 cm w ilości 1098 m ZJAZDY NA DROGI BOCZNE Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, w-wa wiążąca, gr. w-wy 6 cm, KR-2 w ilości 131,19 m? Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2 w ilości 196,78m? UMOCNIENIE ROWÓW I ŚCIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych korytkowych ( 2 elementy szer. 0,6 m) na podsypce cem. - piask. grubości 10 cm w ilości 79,5 m Umocnienie dna rowu i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi na podsypce cem. - piask. gr. 10 cm w ilości 126,5 m Ułożenie ścieków z trzech rzędów kostki brukowej na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm w ilości 145,04 m? Umocnienie skarp rowu betonowymi płytami otworowymi o wym. 0,40 x 0,6 x 0,1 m w ilości 139,20 m? ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Humusowanie terenu warstwą 5 cm zdjętej ziemi roślinnej z obsianiem skarp w ilości 1302 m? Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm i szer. 0,5 m w ilości 4141 m? OZNAKOWANIE Oznakowanie jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne masy stosowane na zimno) - linie przerywane, ciągłe wykonywane sposobem mechanicznym w ilości 1014,33 m? Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołu z ubiciem w ilości 24 szt Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołu z ubiciem w ilości 5 szt Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych w ilości 42 szt Przestawienie pionowych znaków drogowych wraz ze słupkami w ilości 7 szt Ustawienie bariery stalowej typ SP 05/2 w ilości 32 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 140 000,00PLN (słownie; sto czterdzieści tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgarwolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach