Przetargi.pl
Modernizacja placu manewrowo-postojowego przy budynku administracyjno-biurowym na ulicy 3 Maja 20

Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6921266
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pułtuski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku
  ul. Białowiejska 5 5
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 23 6921266
  REGON: 13037772900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpultuski.pl; www.bip.powiatpultuski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placu manewrowo-postojowego przy budynku administracyjno-biurowym na ulicy 3 Maja 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu manewrowo-postojowego przy budynku administracyjno-biurowym na ulicy 3 Maja 20. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze, wykonanie robót ziemnych, wykonanie krawężników i chodników, wykonanie, nawierzchni, remont kanalizacji deszczowej oraz roboty wykończeniowe itd. Zamówienie obejmuje wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, uporządkowanie terenu - wartość tych robót zawarta jest w cenie ofertowej ryczałtowej. Okres rękojmi wynosi 5 lata. Okres rękojmi zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7.000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu). 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359) 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr: 43 8213 0008 2001 0012 7202 0004

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatpultuski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach