Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji komputerowej wraz z jej zasilaniem elektrycznym w budynku przy al. Szucha 14 w Warszawie

Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6946359 , fax. 22 6946076
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych
  ul. Powsińska 69/71 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6946359, fax. 22 6946076
  REGON: 01226172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cokprm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji komputerowej wraz z jej zasilaniem elektrycznym w budynku przy al. Szucha 14 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. NAZWA i OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa instalacji komputerowej wraz z jej zasileniem elektrycznym w budynku KPRM, al. Szucha 14 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 1.2. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia Zakres zamówienia obejmuje łącznie: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa instalacji komputerowej wraz z jej zasileniem elektrycznym w budynku KPRM, al. Szucha 14 w Warszawie; 2) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie powyższej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma składać się z: a) wielobranżowego projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ - do pozwolenia na budowę, b) projektów wykonawczych w poszczególnych branżach, c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, d) przedmiaru robót (w formie kosztorysu nakładczego), e) kosztorysu inwestorskiego. Opracowania składające się na przedmiotową dokumentację projektową mają być wykonane w branży: architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej i sanitarnej. Realizacja zamówienia nastąpi dla obiektu: budynek biurowy przy al. Szucha 14 w Warszawie - należący do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - budynek objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1597. Projekt budowlany przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę musi być uzgodniony, za pośrednictwem Inwestora Zastępczego (działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego), ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków (SKZ) w formie decyzji zezwalającej na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostaną w przyszłości wykonane następujące roboty budowlane: 1) Wykonanie okablowania strukturalnego sieci telefoniczno-komputerowej kat. 6A ekw., 2) Przebudowa instalacji elektrycznej w całym budynku w zakresie kompleksowej przebudowy instalacji zasilania dla urządzeń komputerowych i innych urządzeń wymagających zasilania z centralnego UPS 3) Wykonanie instalacji klimatyzacji typu Split wraz z montażem urządzeń dla pomieszczenia technicznego, 4) Wymiana centralnego zasilacza 3-faz UPS 20kVA na nowy o większej mocy, 5) Wykonanie dwóch równoległych linii światłowodowych międzybudynkowych na terenie KPRM, 6) Wymiana drzwi na drzwi p.poż. EI30 do pomieszczenia technicznego wraz z wykonaniem podłogi antystatycznej i robotami poinstalacyjnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 55 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wybrane aspekty jakości wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach