Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego

Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6622691 , fax. 023 663 13 40
 • Data zamieszczenia: 2016-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
  ul. Płocka 39 39
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6622691, fax. 023 663 13 40
  REGON: 13037784700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego. 2. Wymagany zakres zamówienia: 2.1. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania. 2.1.2. Zaakceptowanie koncepcji przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do przystąpienia do dalszych prac projektowych. 2.2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w tym: 2.2.2. Projekt budowlany wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, 2.2.3. Projekt zagospodarowania, 2.2.4. Branżowe projekty wykonawcze, 2.2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2.2.6. Przedmiary robót, 2.2.7. Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów, 2.2.8. BIOZ, 2.2.9. Wizualizacja projektu na 3 sztywnych planszach o wymiarach 1,5 x 1,0 m oraz wizualizacja multimedialna. 2.3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji. 3. Zakres rzeczowy projektu budowlanego: 3.1. Zadaszone trybuny dla kibiców z maksymalną liczbą siedzisk 1000 szt., 3.2. Budynek szatniowo magazynowy z sanitariatami (może być zlokalizowany pod trybunami) na potrzeby organizacji imprez piłkarskich i lekkoatletycznych, zgodny z wymogami PZPN, 3.3. Stadion lekkoatletyczny kat. III a, 3.4. 8 torowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, 3.5. Nawierzchnia boiska piłkarskiego - naturalna (rozgrywki max. III liga), 3.6. Piłkochwyty o wymiarach 20 m x 6 m umieszczone za bramkami, 3.7. Ogrodzenie stadionu + wewnętrzne ogrodzenie płyty boiska z bieżnią, 3.8. Oświetlenia terenu stadionu (płyta boiska, bieżnia, teren przyległy), 3.9. Drogi wewnętrzne, parkingi, ciągi piesze, mała architektura, zieleń, 3.10. Budowa drenażu pod boiskiem odprowadzającego wodę opadową, 3.11. Budowa instalacji nawadniania dla płyty boiska piłkarskiego, 3.12. Boisko piłkarskie o wymiarach pola gry maksymalnych jakie będą możliwe, 3.13. Korytarz biegowy (3 tory) kryty, zlokalizowany np. pod trybunami, 3.14. Siłownia zlokalizowana w korytarzu biegowym lub w budynku szatniowo-magazynowym. 4. Dokumentację należy opracować w ilości egzemplarzy: 4.1. Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna wraz z szacunkowym kosztem realizacji zadania - 3 egzemplarze (w formie papierowej), 4.2. Projekt budowlany wykonawczy - 6 egzemplarzy w formie papierowej, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie pdf., 4.3. Przedmiar robót - 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie pdf., 4.4. Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym, 4.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym w formacie pdf. 5. Pełny zakres dokumentacji projektowej należy również sporządzić w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (opracowania w wersji elektronicznej mają służyć Zamawiającemu do zamieszczenia dokumentacji na stronie internetowej) - w formacie pdf, natomiast kosztorys inwestorski należy przedłożyć na oddzielnym nośniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności rachunku/faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach