Przetargi.pl
PROJEKTY WYKONAWCZE TECHNOLOGII WIDOWISKOWEJ DLA ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE

Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-378 Warszawa, ul. Jaracza 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 625 37 96 , fax. 22 625 36 07
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza
  ul. Jaracza 2 2
  00-378 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 625 37 96, fax. 22 625 36 07
  REGON: 01642536500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://teatrateneum.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROJEKTY WYKONAWCZE TECHNOLOGII WIDOWISKOWEJ DLA ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego: - pełnej inwentaryzacji akustycznej i technologicznej obiektu, - wytycznych technologii widowiskowej teatru do projektu architektoniczno-budowlanego i branżowych projektów budowlanych zadania Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie, - szczegółowej koncepcji modernizacji, - szacunkowej wyceny dla dostawy oraz montażu instalacji i urządzeń technologicznych, - projektów wykonawczych technologii widowiskowej dla zadania Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Dz.U. 2006.156.1118. Przewiduje się następujące etapy wykonania zamówienia: 1. Wytyczne technologii widowiskowej teatru do projektu architektoniczno-budowlanego i branżowych projektów budowlanych zadania, Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Termin do 6 tygodni od podpisania umowy. 2. Projekty wykonawcze technologii widowiskowej dla zadania Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Termin do 12 miesięcy od podpisania umowy. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca Prawo budowlane Dz.U. 2006.156.1118 (termin wykonania: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - nie dłużej niż 4 lata od podpisania umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania pierwszego etapu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://teatrateneum.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach