Przetargi.pl
Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew

Gmina Sobolew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-460 Sobolew, Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6825023 , fax. 025 6832736
 • Data zamieszczenia: 2015-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobolew
  Rynek 1 1
  08-460 Sobolew, woj. mazowieckie
  tel. 025 6825023, fax. 025 6832736
  REGON: 71158235100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobolew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i uzgodnieniami, jak również wszelkie prace budowlano - montażowe dotyczące robót opisanych w opracowaniu-dokumentacji technicznej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wybudowanie instalacji fotowoltaicznych wpiętych w sieć energetyczną obiektów, o których mowa w pkt 2.2 poniżej. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) Wykonanie projektu wykonawczego i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień b) Wybudowanie instalacji fotowoltaicznych c) Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej e) Przeszkolenie użytkowników f) Przekazanie instalacji fotowoltaicznej inwestorowi zgodnie z procedurami 2.2 Parametry określające wielkość Zamówienie obejmuje 35 instalacji w gospodarstwach domowych o planowanej mocy instalacji od 2,0 - 10,0 kW (ZESTAWIENIE instalacji oraz mocy instalacji w poszczególnych miejscowościach gminy określone jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ) Łączna moc instalacji fotowoltaicznych 120,00 kW. 2.3. Projekt: Zakres prac projektowych: a) Uzyskanie niezbędnych, wymaganych przepisami prawa ekspertyz, uzgodnień. b) Wykonanie projektów, uzyskanie zezwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień (w tym z Inwestorem i właścicielem obiektów), jeśli jest taka potrzeba. c) Zapewnienie projektantów w odpowiednich specjalnościach. d) Pełnienie nadzoru autorskiego. 2.4. Wykonanie: a) Wybudowanie instalacji fotowoltaicznych zgodnie z projektem budowlanym, przepisami prawa i zasadą dobrej praktyki budowlanej w tym: - Montaż konstrukcji dla instalacji modułów fotowoltaicznych, - Montaż modułów fotowoltaicznych - Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli. - Położenie okablowania solarnego pomiędzy modułami a falownikiem. - Zabezpieczenie wykonanych przejść przez przegrody. - Montaż rozdzielnicy PV - Modernizacja rozdzielnicy NN - Montaż falownika. - Podłączenie falownika do systemu elektroenergetycznego inwestora. b) Zapewnienie kierownika budowy i kierownika robót w odpowiednich specjalnościach. c) Przeprowadzenie niezbędnych regulacji, ekspertyz, pomiarów, testów pozwalających na uruchomienie i eksploatację systemu fotowoltaicznego. d) Przyłączenie instalacji do sieci energetycznych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu Inwestora f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. g) Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń. h) Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń. 2.5. Dokumentacja powykonawcza Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: a) Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, b) Ustalenia technologiczne, c) Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, d) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności e) Karty katalogowe wbudowanych materiałów f) Lista sprawdzająca 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz raport z konsultacji indywidualnych stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw, usług i robót budowlanych koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 4. O ile w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobolew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach