Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi budynku Teatru Wielkiego-Opery Narodowej oraz wykonanie innych opracowań na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Teatr Wielki - Opera Narodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Plac Teatralny 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6920200 , fax. 022 8260423, 8265012, 6920202
 • Data zamieszczenia: 2016-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki - Opera Narodowa
  Plac Teatralny 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6920200, fax. 022 8260423, 8265012, 6920202
  REGON: 01305502800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi budynku Teatru Wielkiego-Opery Narodowej oraz wykonanie innych opracowań na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi budynku Teatru Wielkiego-Opery Narodowej (dalej budynek Teatru) oraz wykonanie następujących opracowań na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej: 1) Analiza obowiązków wynikających z decyzji, upomnień oraz wydanych postanowień organów Państwowej Straży Pożarnej dla budynku Teatru. 2) Analiza opracowanej w 1999 r. ekspertyzy technicznej p.n. Ocena istniejącego stanu zagrożenia oraz wytyczne poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru wraz z zastępczymi rozwiązaniami, pod kątem możliwości jej wykorzystania do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy budynku z uwzględnieniem aktualnych wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 3) Analiza mająca na celu stwierdzenie wszystkich niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru. 4) Analiza ogólnego zakresu, jaki powinna obejmować dokumentacja projektowa przebudowy budynku Teatru. 5) Ekspertyza konstrukcyjna budynku Teatru w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy pożarowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatrwielki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach