Przetargi.pl
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj remontu i przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia nowego laboratorium i pracowni studenckiej w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy nadany przez Zamawiającego: AEZ/S-112/2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5720366 , fax. 22 5720363
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5720366, fax. 22 5720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj remontu i przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia nowego laboratorium i pracowni studenckiej w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy nadany przez Zamawiającego: AEZ/S-112/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj remontu i przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia nowego laboratorium i pracowni studenckiej w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Mając na uwadze, iż zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy, Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 §1 kc, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie dokumentacji projektowej i po akceptacji przez Zamawiającego, wykonanie robót na jej podstawie. Zakres robót powinien przewidywać remont pomieszczeń, w ramach którego pomieszczenia zostaną przebudowane w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 19/07/2015r., godzina 9:00, WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Wydział Farmaceutyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa - wejście. 5. Zamawiający zgodnie z § 15 wzoru umowy będzie wymagał ustanowienia ubezpieczenia OC w okresie trwania umowy, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, której suma gwarancyjna nie może być niższa niż 300.000,00 złotych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed złożeniem oferty i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach