Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budynku będącego pod ochroną Konserwatora Zabytków przy ul. Nowogrodzkiej 77 w Warszawie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dom Dziecka Nr 15 im. ks. Baudouina ogłasza przetarg

 • Adres: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6298041, 6298042, 6280960 , fax. 22 6298041, 6298042 w. 23
 • Data zamieszczenia: 2015-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Dziecka Nr 15 im. ks. Baudouina
  ul. Nowogrodzka 75 75
  02-018 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6298041, 6298042, 6280960, fax. 22 6298041, 6298042 w. 23
  REGON: 01009250800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budynku będącego pod ochroną Konserwatora Zabytków przy ul. Nowogrodzkiej 77 w Warszawie na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w celu, a) Zabezpieczenia budynku zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków (Decyzja nr 88/K/15) i b) Rozwiązań funkcjonalnych budynku mieszkalnego dla 14 stałych mieszkańców, osób chorych i niepełnosprawnych oraz 2 stałych opiekunów w tym, - pokoje mieszkalne z węzłem sanitarnym i kącikiem kuchennym (1-2 osobowe) - przestrzeń wspólna (obejmująca życie towarzyskie i rehabilitację) - kuchnia do wspólnego przygotowywania posiłków z jadalnią, - pralnia z suszarnią, - osobne wejście (odtworzenie furtki w murze) Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i gazowych Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie (Dz.U.2004.130.1389) z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.) Przygotować dokumentację projektową, która byłaby zgodna z wymaganiami ustawy pzp (między innymi art. 7; art. 29 do art. 33) i treści rozporządzenia wydanego na podstawie art. 31 ust 4 ustawy pzp ( Dz.U.2013.1129 j.t.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt przedstawiony Zamawiającemu będzie zawierał wszelkie konieczne zezwolenia i zatwierdzenie przez Konserwatora Zabytków Inwestycja ma spełniać wymogi Konserwatora zabytków i mieć walory estetyczne i wysoki standard użytkowy dla niepełnosprawnych mieszkańców. Uzupełnieniem funkcji na projektowanym, obszarze ma być otoczenie - ogród i miejsca parkingowe oraz odtworzenie furtki wejściowej w otaczającym murze. Zamawiający zakłada etapową realizację przedmiotu zamówienia: I etap - opracowanie koncepcji projektowej budynku i zagospodarowania terenu II etap - wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego ze wszystkimi wymaganymi warunkami, uzgodnieniami oraz decyzjami (w tym pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim), przedmiarem, kosztorysami STWiOR. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Opracowanie koncepcji projektowej wykonanej na zaktualizowanej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Koncepcja projektowa musi zostać uzgodniona ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. b) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w 6-ciu egz. wykonanego na zaktualizowanym przez projektanta podkładzie mapowym w skali 1:500, zawierającego: - opis techniczny - część rysunkową z oznaczeniem projektowanych obiektów, granic nieruchomości i wymiarowaniem projektowanych obiektów; - wszystkie wymagane warunki techniczne oraz uzgodnienia i decyzje. c) Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, które obejmować będą: - projekt architektoniczny - projekty instalacji sanitarnych (wod.-kan.) - projekty instalacji elektrycznej i oświetlenia ogrodu i wejścia - projekty przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego; - projekt zieleni - inwentaryzację zieleni w tym decyzję na usunięcie zieleni kolidującej ze stanem projektowanym wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnione szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez koniecznych dodatkowych opracowań, w ilości 6-ciu egz. dla każdej z branż. Do opracowania dołączyć należy wszelkie konieczne warunki i uzgodnienia oraz wymagane przepisami decyzje niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. d) Wykonanie wizualizacji min.5-ciu charakterystycznych elementów zagospodarowania. e) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - jeżeli jest wymagana. f) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykona?-nia i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, użytego sprzętu oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych w 3-ech egz. g) Opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w 2-ech egz. dla każdej z branż. h) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntu. i) Sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej dla możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej obejmującej projekt architektoniczno-budowlany, specyfikacje warunków wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. j) W razie potrzeby sporządzenie wniosku wraz z załącznikami na ewentualną wycinkę drzew oraz uzyskanie decyzji w tej sprawie. k) Opracowanie i uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, urządzeń i wyposażenia z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W przypadkach wyjątkowych, kiedy jest to niezbędne i spełnia w/w warunki (art. 29 i art. 30 ustawy pzp) należy wprowadzić w takim przypadku tzw. rozwiązanie równoważne - używając słów lub równoważne Wykonawca zobowiązany jest określić minimalne cechy (kryteria, parametry) równoważności które zapewniłyby konkurencyjność w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust 2 ustawy pzp) Przy sporządzaniu dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadki wprowadzenia do opisu przedmiotu zamówienia norm, aprobat czy specyfikacji technicznych obowiązkowo należy dopuścić rozwiązania równoważne wskazując zasady oceny (wymagania wskazane w art. 30 ust 4 i ust 5 ustawy pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00zł słownie: (trzy tysiące zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: 2.Użyteczność (bezpieczeństwo i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.baudouin.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach