Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEK.

Gmina Gołymin-Ośrodek ogłasza przetarg

 • Adres: 06-420 Gołymin-Ośrodek, ul. Szosa Ciechanowska 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 671 60 20 , fax. 23 671 60 93
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołymin-Ośrodek
  ul. Szosa Ciechanowska 8 8
  06-420 Gołymin-Ośrodek, woj. mazowieckie
  tel. 23 671 60 20, fax. 23 671 60 93
  REGON: 13037809000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA W MIEJSCOWOŚCIACH: CHRUŚCIELE I GOŁYMIN-OŚRODEK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Chruściele i Gołymin-Ośrodek z podziałem na Części - odrębne zadania inwestycyjne.Każdą z części trzeba traktować tak jakby to było oddzielne zamówienie.Na każdą z w/w Części zamówienia zostanie wybrany Wykonawca i zostanie podpisana oddzielna umowa. Część 1 - zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele.Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele na długości 308.82 m, szerokość jezdni zmienna 4,50 - 5,00 m.Miejsce realizacji zamówienia:Inwestycja realizowana będzie na działce nr 122 położonej w obrębie geodezyjnym Wróblewko na terenie miejscowości Chruściele.Zakres prac obejmuje: a) Roboty przygotowawcze :- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) b) Jezdnia : - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm. - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18,0 dm3/m2 - warstwa 1 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13,0 dm3/m2 - warstwa 2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10,0 dm3/m2 - warstwa 3 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0 dm3/m2 - warstwa 4.c) Inżynieria ruchu :- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2. d) Roboty wykończeniowe :- odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m. Część 2 - zadanie pn. Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek. Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek na długości 168,34 m, szerokość jezdni 5,0 m. Miejsce realizacji zamówienia:Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 197 i nr 203/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gołymin-Ośrodek. Zakres prac obejmuje:a) Roboty przygotowawcze :- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej)- ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm z darnią z przewozem taczkami. b) Jezdnia : - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości 5cm po zagęszczeniu- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm.- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubości po zagęszczeniu 4 cm.- nawierzchnia mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zgęszczeniu 4 cm. c) Przepusty:- oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu.d) Inżynieria ruchu :- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2. e) Roboty wykończeniowe :- odtworzenie rowów - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. I - II 0 objętości do 1,50 m3/m - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiary robót i wzory kosztorysów ofertowych na wszystkie 2 zadania inwestycyjne. Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia szczegółowych kosztorysów ofertowych (do obliczenia ceny oferty). Kosztorysy ofertowe należy dołączyć do Oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: 1)Dokumentacje projektowe (projekty budowlane) 2)Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 3)Projekty czasowej organizacji ruchu. 4)Projekty stałej organizacji ruchu. 5)Przedmiary robót . 6)Kosztorysy ofertowe Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe a jednocześnie oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, towary i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, lub innego uprawnionego specjalistę wyznaczonego przez zamawiającego (w ramach nadzoru autorskiego), który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierówno ważności zaproponowanych zamienników. 8. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy zamieszczony w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 1.Ustala się wadium oddzielnie dla każdej z części zamówienia: Wadium dla zadania 1 (Cześć 1) - Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele - wynosi 1 200,00 zł. Słownie wysokość wadium: jeden tysiąc dwieście złotych. Wadium dla zadania 2 (Część 2) - Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek - wynosi 1 200,00 zł.Słownie wysokość wadium: jeden tysiąc dwieście złotych.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 UPZP): 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Pułtusk O/Gołymin, konto nr 73 8232 0005 0300 0550 2003 0002 Na przelewie proszę napisać znak sprawy IOŚ. 271.5.2016 - wadium do przetargu nieograniczonego dotyczącego Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek - zadanie inwestycyjne pod nazwą(wpisać odpowiednią nazwę zadania) j.n.: Część 1, zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120441W w miejscowości Chruściele. Część 2, zadanie pn. Przebudowa ul. Ogrodowej (drogi wewnętrznej) w miejscowości Gołymin-Ośrodek.Do oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, terminem wniesienia wadium jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed terminem składania ofert w kasie Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego wypięcie i zwrot zgodnie z UPZP. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób niezgodny z określonym w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.golymin-osrodek.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach