Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy al. Niepodległości 42-44-46, Niemcewicza 2 w Pile

Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 42-44-46, Niemcewicza 2 w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67-349-00-48, 78
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 42-44-46, Niemcewicza 2 w Pile
  ul. Sikorskiego 82a 82a
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67-349-00-48, 78
  REGON: 30078099700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilskietbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy al. Niepodległości 42-44-46, Niemcewicza 2 w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie terenu nieruchomości w zakresie zawartym w kosztorysach o dokumentacji technicznej opublikowanej na stronie internetowej www.pilskietbs.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie: pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pocztowym Nr 51 1320 1351 2219 0358 2000 0002. Za datę i godzinę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę i godzinę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego - do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty), poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach w treści tych dokumentów musi znaleźć się oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wpłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. - oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Wspólnoty pok. Nr 16 sekretariat, do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu. Wadium dla wykonawców występujących wspólnie może być wniesione przez jednego z nich. Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pilskietbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach