Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2013 roku wg potrzeb Zamawiającego

Gmina Stęszew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 8197141
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stęszew
  ul. Poznańska 11 11
  62-060 Stęszew, woj. wielkopolskie
  tel. 8197141
  REGON: 63125852000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.steszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2013 roku wg potrzeb Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest praca równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2013 roku wg potrzeb Zamawiającego. Zakres prac obejmuje roboty polegające na: 1) Profilowanie i wałowanie. 2) Likwidacja efektu tarki na drogach gruntowych. 3) Praca równiarki. 4) Praca walca. 5) Ścinanie poboczy. 6) Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach. W cenie robót należy uwzględnić wykonanie niezbędnych robót ziemnych: wykop, załadunek i wywóz gruntu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.steszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach