Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. A. Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8294440, 8291232 , fax. 061 8294012, 8291103
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  ul. Wieniawskiego 1 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8294440, 8291232, fax. 061 8294012, 8291103
  REGON: 00001293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1 - dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji dla jednostek organizacyjnych UAM, wg. załącznika nr 2 do SIWZ, Część 2 - dostawa wraz z montażem żaluzji dla Collegium Polonicum w Słubicach, wg. załącznika nr 3 do SIWZ, Część 3 - dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji dla Wydziału Chemii, wg. załącznika nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 395454009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości Dla część 1 - 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100). Dla część 2 - 270,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100). Dla część 3 - 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amu.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną