Przetargi.pl
Utrzymanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonej Wodzie

Gmina Węgliniec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 77 11 435 , fax. 075 77 12 551
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgliniec
  ul. Sikorskiego 3 3
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551
  REGON: 23082141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonej Wodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i administrowanie cmentarzem komunalnym w Czerwonej Wodzie (znak sprawy: PR.271.14.2013.ZP) 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje całość zamówienia związanego z administrowaniem cmentarzem komunalnym w miejscowości Czerwona Woda. Powierzchnia cmentarza - 1,21 ha Dom Przedpogrzebowy - 1 szt. Ilość grobów - ok. 600 szt. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wyznaczanie miejsc grzebalnych pod poszczególne rodzaje grobów oraz dokonywanie rezerwacji miejsc zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48 poz. 284 z późn.zm.) 2. Prowadzenie ksiąg cmentarnych i związanej z tym dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. nr 90 z 2001r. poz. 1013 z późn.zm.). 3. Udostępnianie do korzystania z domu przedpogrzebowego i utrzymywanie go w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym. 4. Utrzymanie toalety w czystości oraz zaopatrywanie w papier toaletowy. 5. Zakup we własnym zakresie środków czystości, do dezynfekcji oraz innych niezbędnych materiałów. 6. Pielęgnacja trawników i drzewostanu: - systematyczne koszenie traw na części grzebalnej i części nieużytkowej (w sezonie co 2 tygodnie - ok. 8 razy), grabienie oraz wywóz skoszonej trawy, liści itp., - usuwanie wiatrołomów, okrzesywanie drzew (usuwanie odrostów korzeniowych, młodych pędów i gałęzi kolidujących z mogiłami), - dokonywanie wycinki drzew zgodnie z wydanymi decyzjami. 7. Utrzymanie czystości na alejkach, parkingu oraz ich odchwaszczanie z wyrosłej trawy ze spoin nawierzchni wyłożonej płytkami. 8. Wyposażenie cmentarza w niezbędną ilość pojemników lub kontenerów na odpady zgodnie z Uchwałą nr 423/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18.grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec i Uchwałą nr 513/XXIV/13 z dnia 28 maja 2013r.w sprawie zmiany uchwały nr 423/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18.grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - ilość odpadów wynosi 1 litr na każdy grób / miesięcznie. 9. W okresie zimowym bieżące odśnieżanie i likwidacja gołoledzi ciągów komunikacyjnych. 10. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, pozostałego gruzu, nagrobków itp. 11. Wykaszanie zarośli z mogił zaniedbanych i opuszczonych oraz NN. 12. Dbanie o stan tablicy informacyjnej. 13. Ponoszenie opłat za: - wodę, energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej według wskazań licznika, - wywóz nieczystości stałych ok. 350 zł. brutto/ miesięcznie - płatne na rzecz Gminy Węgliniec - inne opłaty związane z bieżącą eksploatacją cmentarzy. 14. Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla domu przedpogrzebowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonywanie niezbędnych przeglądów i pomiarów. 15. Prowadzenie nadzoru nad innymi podmiotami gospodarczymi wykonującymi usługi pogrzebowe w obrębie cmentarza. 16. Kontrola i przestrzeganie opłat wnoszonych za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych zgodnie z zarządzeniem nr 73 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 6 października 2009r. i zarządzeniem nr 44/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 03.08.2010r. 17. Sporządzanie i przedkładanie do dnia 5-go każdego miesiąca w formie papierowej i elektronicznej : a. wykazu osób dokonujących opłaty za korzystanie z cmentarza z wyszczególnieniem rodzaju opłaty. b) wykazu osób pochowanych na cmentarzach komunalnych. 18. Wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych, wynikających z normalnego zużycia w czasie bieżącej eksploatacji. 19. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o konieczności wykonania napraw i remontów przekraczających zakres bieżącego utrzymania. 20. Otwieranie i zamykanie bramy cmentarza zgodnie z potrzebami. 21. Podejmowanie wszelkich możliwych czynności w celu zapewniania bezpieczeństwa na cmentarzu i zapobieganie uszkodzeniom nagrobków i innego mienia. 22.Wykonywanie innych czynności nie wymienionych, a wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23 z 2000r. poz. 295 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. 23. Udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z administrowaniem cmentarzami na żądanie Zamawiającego. 5. Wykonawca ma prawo świadczyć na zlecenie klientów usługi pogrzebowe w tym: a) wykopanie grobu b) doniesienie lub przewiezienie trumny lub urny z domu przedpogrzebowego do grobu c) złożenie trumny lub urny w grobie d) zasypanie grobu i uformowanie mogiły, ułożenie wieńców i kwiatów e) inne usługi na zlecenie 6. W trakcie wykonywania czynności związanych z pochówkiem, obsługa powinna być ubrana w odpowiednie stroje o stosownych kolorach i nienagannym estetycznym stanie. 7. Biuro Wykonawcy winno znajdować się na terenie gminy lub miasta Węgliniec. 8. Usługi pogrzebowe nie są objęte wyłącznością, a nadzór nad nimi pełni Wykonawca. 9. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do złożenia ofert 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Ustala się następujące warunki płatności. 11.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 11.2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 11.3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczane będzie fakturami przejściowymi w okresach miesięcznych, wystawionymi na podstawie protokołu odbioru prac, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 12. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegliniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach