Przetargi.pl
Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Polkowicach w ramach zadania Utrzymanie cmentarza gminnego

Gmina Polkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 84 74 121 , fax. 076 72 46 780
 • Data zamieszczenia: 2014-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polkowice
  Rynek 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 84 74 121, fax. 076 72 46 780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Polkowicach w ramach zadania Utrzymanie cmentarza gminnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) administrowanie cmentarzem komunalnym, w tym: a) prowadzenie w udostępnionym pomieszczeniu na terenie cmentarza komunalnego biura (wyposażonego m.in. w telefon) czynnego w dni robocze od 8.00 do 16.00. Po godzinach pracy biura Wykonawca zobowiązany jest pełnić dyżur telefoniczny, b) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji cmentarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, c) prowadzenie rejestru miejsc rezerwowych, d) comiesięczne (do 6-go każdego miesiąca) zestawianie ilości pochowanych osób wraz ze wskazaniem rodzajów użytych grobów i ich lokalizacji, e) prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi, f) ustalanie terminów korzystania z obiektów i urządzeń cmentarza z zachowaniem zasady równego traktowania zakładów pogrzebowych oraz innych podmiotów, g) pobieranie opłat na rzecz gminy Polkowice za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych wg cen określonych w Zarządzeniu Burmistrza Polkowic, h) egzekwowanie utrzymania czystości i porządku na grobach i w ich otoczeniu od dysponentów grobów, i) dopilnowywanie aby prace wykonywane na terenie cmentarza przez inne podmioty odbywały się z poszanowaniem mienia komunalnego i prywatnego, j) egzekwowanie od wykonawców usług pogrzebowych, kamieniarskich, ogrodniczych itp. uporządkowania miejsca po zakończonych pracach, k) nadzorowanie nad przestrzeganiem regulaminu cmentarza komunalnego, wywieszonego na tablicy ogłoszeń przy wejściu na teren cmentarza, l) otwieranie i zamykanie cmentarza zgodnie z regulaminem, m) udostępnianie tymczasowej kaplicy na ceremonie pogrzebowe. 2) utrzymanie cmentarza wraz ze znajdującymi się na nim obiektami (w tym kaplica tymczasowa, budynek administratora), w tym: a) bieżące utrzymanie czystości tymczasowej kaplicy, b) pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku - zgodnie z załącznikiem, c) zamiatanie i mycie podłogi w tymczasowej kaplicy, dezynfekcja katafalku, odkurzanie dywanu po każdej ceremonii pogrzebowej, d) ogrzewanie tymczasowej kaplicy podczas ceremonii pogrzebowych w okresie chłodów, e) dbanie o wystrój tymczasowej kaplicy, w tym mycie sztucznych kwiatów, f) zamykanie tymczasowej kaplicy po każdej ceremonii pogrzebowej, g) dbanie o stan techniczny tymczasowej kaplicy, poprzez monitorowanie jej w godzinach pracy administracji cmentarza, h) zawarcie umów na dostawę mediów oraz pokrywanie kosztów ich zużycia (dostawa wody, energii elektrycznej, usługi telefoniczne), i) utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych udostępnionych administratorowi, j) zapewnienie godnego wystroju pomieszczenia w którym załatwiane są sprawy dotyczące pochówków, k) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń znajdujących się na cmentarzu, dokonywanie bieżących napraw i konserwacji tych urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug.polkowice.pl/?ID2=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach