Przetargi.pl
Administrowanie i bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie

Gmina Miejska Dzierżoniów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6450800 , fax. 74 6450801
 • Data zamieszczenia: 2013-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dzierżoniów
  Rynek 1 1
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6450800, fax. 74 6450801
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie i bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje administrowanie i bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie, w tym w szczególności: 1) W zakresie administrowania cmentarzem: a)prowadzenie biura Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego na terenie cmentarza, b)prowadzenie ewidencji grobów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego księgami i elektroniczną bazą danych. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ewidencji cmentarnej, kompatybilnym z programem AKWILA wer.08v12, chyba, że własnym staraniem i na własny koszt odtworzy posiadaną przez Zamawiającego bazę w zaproponowanym przez siebie systemie, zaakceptowanym przez Zamawiającego, c)wyznaczanie miejsc pochówku, d)prowadzenie Domu Pogrzebowego, e)pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza zgodnie z obowiązującym cennikiem - wykaz opłat zawarto w §3 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do pobierania opłat w ustalonych wysokościach, f)przyjmowanie do Domu Pogrzebowego na terenie cmentarza zwłok i ich wydawanie, g)koordynacja ceremonii pogrzebowych w zakresie czasu ich trwania, h)wydawanie pozwoleń na budowę grobowców i nagrobków, i)nadzór nad budową grobowców i nagrobków pod kątem ich zgodności z udzielonym pozwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, j)prowadzenie ewidencji pobranych opłat oraz udzielonych pozwoleń w formie papierowej i elektronicznej, k)obsługa Infokiosku znajdującego się na terenie cmentarza przy Domu Pogrzebowym, polegająca na zapewnieniu jego zasilania w energię elektryczną i zgłaszaniu w ciągu 48 godzin awarii i usterek do Zamawiającego. 2) W zakresie utrzymania cmentarza: a)utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza o powierzchni 53765 m? poprzez codzienne zbieranie nieczystości i sprzątanie alejek, koszenie w okresie wegetatywnym traw zapewniające ich wysokość nie większą niż 12 cm, pielęgnację drzew w okresie wegetatywnym polegającą na usuwaniu suchych gałęzi; zakres robót o których mowa nie obejmuje grobów, miejsc zarezerwowanych oraz przestrzeni między grobami; w okresie zimowym należy odśnieżać i zabezpieczyć szorstkość nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i alejek, b)bieżąca naprawa ogrodzenia, c)konserwacja i utrzymanie w sprawności studni głębinowej i oczyszczalni ścieków, d)utrzymanie drożności studzienek kanalizacyjnych i odstojników wody oraz punktów czerpalnych wody, e)dokonywanie, raz w roku, pomiaru jakości ścieków oraz pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych i potwierdzenie powyższego odpowiednimi protokołami, f)utrzymanie w należytym stanie Domu Pogrzebowego i jego urządzeń takich jak: chłodnia, sanitariaty, oczyszczalnia biologiczna, urządzenia wodno-kanalizacyjne, urządzenia elektryczne (oświetlenie, nagłośnienie, system alarmowy), g)wyposażenie Domu Pogrzebowego w akcesoria niezbędne do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych (katafalk, oświetlenie, wystrój ołtarza, organy). Wykonawca jest zobowiązany do używania w obiekcie oświetlenia energooszczędnego, h)wyposażenie cmentarza w odpowiednią ilość pojemników i kontenerów na odpady oraz cotygodniowe systematyczne usuwanie odpadów. i)Gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciążą wszystkie obowiązki określone w tej ustawie. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania kart przekazania odpadów, o których mowa w w/w ustawie. j)Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie, który stanowi nieodłączną część projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca ponadto zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem w/w Regulaminu przez osoby przebywające na terenie cmentarza, k)wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,w szczególności określonych w Regulaminie Cmentarza Komunalnego, l)Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z administrowaniem, w tym opłat za zużytą energię elektryczną, wodę, wywóz i składowanie odpadów. 2.Szczegółowe informacje m.in. nt. planu czy Regulaminu Cmentarza dostępne są na stronie internetowej cmentarza komunalnego pod następującym adresem: http://www.polskie-cmentarze.com/dzierzoniow/regulamin.php 3.Ilekroć w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) jest mowa o: 1)Zleceniobiorcy rozumie się przez to również Wykonawcę, 2)Zleceniodawcy rozumie się przez to również Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.dzierzoniow.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoOTYyOCwxLDAp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach