Przetargi.pl
Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Gmina Węgliniec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 77 11 435 , fax. 075 77 12 551
 • Data zamieszczenia: 2014-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgliniec
  ul. Sikorskiego 3 3
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551
  REGON: 23082141100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia:Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec (znak sprawy: PR.271.30.2014.ZP) 2. Kod CPV : 98 37 11 11 - 5 - usługi utrzymania cmentarzy 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje całość zagadnień związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w miejscowości: Węgliniec, Stary Węgliniec, Jagodzin, Ruszów, Czerwona Woda na lata 2015 - 2017. L.p. Miejscowość Powierzchnia cmentarzy Ilość grobów stan na 30.09.2014r. Średnioroczny przyrost grobów ha Szt. Szt. 1. Węgliniec 1,83 1381 36 2. Stary Węgliniec 0,75 565 14 3. Jagodzin 0,36 206 8 4. Ruszów 0,87 862 23 5. Czerwona Woda 1,21 670 14 4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 9. Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi pod poszczególne rodzaje grobów oraz dokonywanie rezerwacji miejsc zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48 poz. 284 z późn.zm.) 10. Prowadzenie ksiąg cmentarnych poprzez systematyczne dokonywanie wpisów podstawowych i uzupełniających zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. nr 90 z 2001r. poz. 1013 z późn.zm.)- obsługa i wprowadzanie danych do programu komputerowego Interaktywny administrator cmentarzy . 11. Wprowadzanie dany na stronę internetową www.polskie-cmentarze.com/wegliniec/grobonet. 12. Przyjmowanie zwłok do pochowania na cmentarzu pod warunkiem przedstawienia karty zgonu, zawierającej adnotacje urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu; w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyna było przestępstwo, oprócz karty zgonu żądanie wymaganego zezwolenia prokuratora na pochowanie zwłok. 13. Udostępnianie domów przedpogrzebowych i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym. 14. Zapewnienie funkcjonowania toalet poprzez ich wyposażenie w niezbędne środki higieniczne, utrzymanie czystości oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 15. Utrzymywanie w sprawności źródeł wody oraz zabezpieczenie ich przed zamarzaniem w okresie zimowym. 16. Pielęgnacja trawników, żywopłotów i drzewostanu: - systematyczne koszenie traw na cmentarzach oraz przy ogrodzeniach, grabienie i wywóz skoszonej trawy, liści itp., - usuwanie wiatrołomów, okrzesywanie drzew (usuwanie odrostów korzeniowych, młodych pędów i gałęzi kolidujących z mogiłami), formowanie żywopłotu, - dokonywanie wycinki drzew zgodnie z wydanymi decyzjami. 17. Utrzymanie czystości na alejkach, ciągach pieszych, parkingach wraz z ich odchwaszczaniem oraz oczyszczanie krawężników i wyrosłej trawy ze spoin nawierzchni wyłożonej płytkami. 18. Zapewnić niezbędną minimalną ilość kontenerów na odpady komunalne niesegregowane o poj. 1 100 litrów tj. na cmentarzu w Węglińcu - 6 szt., w Starym Węglińcu - 3 szt., w Jagodzinie - 2 szt., w Ruszowie - 3 szt., w Czerwonej Wodzie - 3 szt. 19. Wywóz nieczystości płynnych z terenu cmentarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 20. Bieżące prowadzenie zimowego utrzymania (odśnieżanie i posypywanie piaskiem oraz likwidacja gołoledzi) ciągów komunikacyjnych. 21. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, pozostałego gruzu itp. na cmentarzach. 22. Wykaszanie mogił opuszczonych oraz NN. 23. Zapewnienie tablic informujących na cmentarzach oraz dbanie o ich stan. 24. Ponoszenie opłat za wodę, energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej według wskazań licznika, 25. Ponoszenie opłat związanych z gospodarka odpadami komunalnymi a także złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą nr 514/XXIV/13 z dnia 28.05.2013r. i Uchwałą nr 531/XXV/13 z dnia 27.06.2013r. tj.: - 1 litr/1grób/miesięcznie stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi: - 57,00 zł brutto za pojemnik 110 l - 28,00 z brutto za pojemnik 60 l Ilość grobów i stawka opłat może ulec zmianie. 26. Założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego dla obiektów: - dom przedpogrzebowy w Węglińcu, Starym Węglińcu i Czerwonej Wodzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie niezbędnych przeglądów i pomiarów. 27. Nadzór nad korzystaniem z cmentarzy w tym nad pochówkami, ekshumacjami, zakładaniem grobów, grobowców, stawianiem nagrobków itp. 28. Kontrola i przestrzeganie opłat wnoszonych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych zgodnie z zarządzeniem nr 73 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 6 października 2009r. i zarządzeniem nr 44/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 03.08.2010r. 29. W przypadku wystąpienia nieusprawiedliwionych różnic pomiędzy należnymi opłatami wynikającymi z cennika opłat za usługi cmentarne a opłatami, które faktycznie wpłynęły na konto Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek pokrycia tej różnicy na wezwanie Zamawiającego. 30. Sporządzanie i przedkładanie do dnia 5-go każdego miesiąca w formie papierowej: a) uzgodnionego z Wydziałem Finansowym UGiM w Węglińcu wykazu osób dokonujących opłaty za korzystanie z cmentarzy - z wyszczególnieniem rodzaju opłat, b)wykazu osób pochowanych i ilości miejsc zarezerwowanych na cmentarzach. 31. Wykonywanie drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji i ogrodzenia. 32. Otwieranie i zamykanie bram cmentarzy zgodnie z potrzebami. 33. Podejmowanie wszelkich możliwych czynności w celu zapewniania bezpieczeństwa na cmentarzu i zapobieganie uszkodzeniom nagrobków i innego mienia. 34. Wykonywanie innych czynności nie wymienionych, a wynikających z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23 z 2000r. poz. 295 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. 35. Udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z administrowaniem cmentarzami na żądanie Zamawiającego. 5. Wykonawca ma prawo świadczyć na zlecenie klientów usługi pogrzebowe w tym: a) wykopanie grobu b) doniesienie lub przewiezienie trumny lub urny z domu przedpogrzebowego do grobu c) złożenie trumny lub urny w grobie d) zasypanie grobu i uformowanie mogiły, ułożenie wieńców i kwiatów e) inne usługi na zlecenie 6. W trakcie wykonywania czynności związanych z pochówkiem, obsługa powinna być ubrana w odpowiednie stroje o stosownych kolorach i nienagannym estetycznym stanie. 7. Usługi pogrzebowe nie są objęte wyłącznością, a nadzór nad nimi pełni Wykonawca. 8. Biuro Wykonawcy winno znajdować się na terenie Gminy Węgliniec. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Ustala się następujące warunki płatności. 15.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 15.2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 15.3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczane będzie fakturami przejściowymi w okresach miesięcznych, wystawionymi na podstawie protokołu odbioru prac, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 16. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegliniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach