Przetargi.pl
Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim

Gmina Lwówek Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6477888 , fax. 075 6477889
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek Śląski
  al. Wojska Polskiego 25A 25A
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6477888, fax. 075 6477889
  REGON: 00053064300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Lwówku Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu: 1.1. Cmentarzem Komunalnym położonym przy Alei Wojska Polskiego 19 w Lwówku Śląskim - teren cmentarza dz. nr 447 obr. 2 Lwówek Śląski o pow. 4,9639 ha oraz działki przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza o powierzchni ok. 1,1 ha (dz. nr 910 obręb 2 Lwówek Śląski), 1.2. Cmentarzem Wojennym położonym przy Alei Wojska Polskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim na dz. nr 119 obr. 1 o pow. 0,1049 ha.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach