Przetargi.pl
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Kłodzko

Gmina Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6474100 , fax. 74 6474103
 • Data zamieszczenia: 2013-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodzko
  ul. Okrzei 8a 8a
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6474100, fax. 74 6474103
  REGON: 89071796400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Kłodzko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kłodzko, to jest: w Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Szalejowie Dolnym i Szalejowie Górnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł słownie: jeden tysiąc zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach