Przetargi.pl
Administrowanie i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenów dwóch cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie

Gmina Miejska Nowa Ruda ogłasza przetarg

 • Adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8720339, 8720300 , fax. (074) 872 22 68
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowa Ruda
  ul. Rynek 1 1
  57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8720339, 8720300, fax. (074) 872 22 68
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.nowaruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenów dwóch cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Administrowanie i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenów dwóch cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983711115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowaruda.biuletyn.net/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach