Przetargi.pl
DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW I SUROWCÓW W TYM: ODCZYNNIKI I INNE MATERIAŁY - PAKIETY - Szp/FZ - 221/WroVasc/2015

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3254375 , fax. 071 3270425
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego 73a 73a
  51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3254375, fax. 071 3270425
  REGON: 00097789300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW I SUROWCÓW W TYM: ODCZYNNIKI I INNE MATERIAŁY - PAKIETY - Szp/FZ - 221/WroVasc/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1.1-1.21 do formularza oferty i obejmuje swym zakresem formularz ofertowo-cenowy wraz ze specyfikacjami technicznymi. 2. W zakresie w/w dostawy Wykonawca może podzlecić jej wykonanie podwykonawcom biorąc pełną odpowiedzialność za ich i jakość, terminowość rzetelność. 3. Wymagana minimalna data ważności przedmiotu zamówienia wynosi: - dla Pakietu nr 1-2, 5-6, 8, 11, 15-17, 19 - nie mniej niż 12 m-cy od daty dostawy; - dla Pakietu nr 3, 4, 7, 9, 10, 12-14, 18, 20, 21 - nie mniej niż 10 m-cy od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach